Kommuniké från årsstämman i Shortcut Media AB (publ.)

Report this content

Den 16 juni 2021 höll Shortcut Media AB (publ.) årsstämma. Stämman beslöt i samtliga punkter enligt förslagen i bolagsstämmans kallelse. Totalt deltog ägare som företrädde 4 454 494 aktier på stämman, motsvarande 44,2% av utestående antal aktier samt röster.

 • Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. För verksamhetsåret 2020 ska ingen utdelning ske.

 • Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
 • Stämman godkände förslaget att välja fem styrelseledamöter, utan suppleant.
 • På stämman beslutades om följande arvoden till styrelsen och revisorerna. Styrelsearvode utgår med 40 000 kr per ledamot och 50 000 kr till ordförande. Styrelseordförande kommer därutöver att få ersättning för operativa konsultuppdrag som utförs till dotterbolagen. Denna ersättning föreslås utgå enligt löpande räkning. Oavsett omfattning av arbetet kommer den totala ersättningsnivån som koncernen erlägger till styrelseordförande aldrig överstiga den nivå som styrelseordförande erhöll i rollen som VD.
 • Stämman beslutade om omval av Anders Uhnér, Lena Carlberg och Ken Skoog och att nyval sker av Anders Brinck och Annika Billberg till styrelseledamöter. Anders Brinck föreslås väljas till styrelsens ordförande.
 • Beslöts att firmateckningen ska vara enligt nedan:
  • Firman tecknas av styrelsen
  • Firman tecknas av styrelseledamöterna, två i förening
  • Firman tecknas av VD i förening med en av Anders Uhnér eller Anders Brinck
 • Stämman beslutade om omval av Revideco AB, med Tommy Nilsson som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslöt om riktad nyemission i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att handlingar enligt 13 kap 7 - 8 §§ aktiebolagslagen framlagts på stämman.
 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier öka bolagets aktiekapital. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Styrelsen äger i enlighet med detta bemyndigande rätt att emittera maximalt två miljoner aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Stämman avslutades varvid det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets IR-sida på Spotlight Stock Markets hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Magoo, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos Spotlight Stock Market.

Prenumerera