Kommuniké från extra bolagsstämma i Shortcut Media AB (publ.)

Den 18 december 2019 höll Shortcut Media Group extra bolagsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt förslagen i bolagsstämmans kallelse. Totalt deltog ägare som företrädde 3 190 850 aktier på stämman, motsvarande 33,3% av utestående antal aktier samt röster.

  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att godkänna bolagets förvärv av 251 aktier i Bond Street Film Stockholm AB, org. nr. 556762-9513.
  • Stämman beslutade om en riktad nyemission av högst 500 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 55 000 kronor.
  • Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Bond Street Film Holding AB och övriga minoritetsägare i Bond Street Film. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets önskan om en lägre belåningsgrad.
  • För varje tecknad aktie ska erläggas 2,94 kronor. Grunden för teckningskursen är stängningskursen senaste handelsdag före pressmeddelande om affären sänts, måndag 11 november 2019. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.
  • Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckningen genom undertecknande av teckningslistan.
  • Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
  • De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
  • Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Detaljerad information om de genomförda besluten finns dels i kallelsen till den extra bolagsstämman samt det uttalande styrelsen publicerat 22 november 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

Anders Brinck

+46 76 949 66 99

anders.brinck@shortcutmedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar