Kommuniké från extra bolagsstämma i Shortcut Media AB (publ.)

Report this content

Den 7 oktober 2021 höll Shortcut Media AB (publ.) extra bolagsstämma. Stämman beslöt i samtliga punkter enligt förslagen i bolagsstämmans kallelse. Totalt deltog ägare som företrädde 4 272 708 aktier på stämman, motsvarande 39,6% av utestående antal aktier samt röster.

  • Stämman beslutade om en emission av högst 142 860 teckningsoptioner till säljarna av Stark Film & Event Holding AB på följande villkor. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 21 oktober 2021. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 2 till 16 maj 2023 till en kurs om 5 kr per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna ges ut mot ett vederlag om 1,05 kronor per teckningsoption vilket motsvarar bedömt marknadsvärde. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas senast i samband med teckning
  • Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 15 714,60 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.
  • Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget genom det förvärvsavtal bolaget ingått i samband med förvärv av Stark Film & Event Holding AB åtagit sig att emittera teckningsoptioner till säljarna.
  • Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill  nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler öka bolagets aktiekapital. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst 2 500 000 aktier.
  • Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Stämman avslutades varvid det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets IR-sida på Spotlight Stock Markets hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

Styrelseordförande

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Stark Film, Magoo, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos Spotlight Stock Market.