SHT Smart High-Tech: Inleder emission inför notering på Spotlight Stock Market

Report this content
Idag inleds teckningstiden i SHT Smart High-Tech AB:s spridningsemission om 2 000 000 Units, vilket tillför bolaget 22 MSEK, före emissionskostnader. De Units som emitteras består av en aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption som ger innehavaren rätt att i november 2022 teckna ytterligare en aktie till 70 procent av rådande aktiekurs. SHT har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 11 MSEK, motsvarande 50 procent av emissionsbeloppet.

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt tillverkningsteknologi. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För att kunna öka tillgängligheten till marknaden i Sydostasien samt för att korta ned ledtider till potentiella kunder där är en större tillverkningsenhet under uppbyggnad i Kina där färdigställandet är beräknat till hösten 2021. Uppbyggnaden i Kina har finansierats genom att kinesiska investerare har köpt in sig i ett kinesiskt dotterbolag till SHT. Kommande nyemission genomförs för att bygga ut och automatisera tillverkningsenheten på hemmaplan, samt att bygga upp en försäljnings- och administrativ organisation även i Göteborg.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera ökade produktionsmöjligheter genom anskaffning och uppförande av en produktionsanläggning i Göteborg samt för att stärka försäljningsorganisationen. Utöver det avser emissionen att stärka rörelsekapitalet.

 

Erbjudandet i korthet

Teckningstid: 7 oktober – 28 oktober 2021.

Teckningskurs: 11 SEK per Unit.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 Unit, därefter i valfritt antal Units.

 

Units: Varje Unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption. En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 31 oktober – 11 november 2022 teckna en (1) B-aktie där kursen för teckning ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under perioden 10 oktober – 21 oktober 2022. Handel i teckningsoptioner kommer att ske på Spotlight från det att de är registrerade på Bolagsverket fram till teckningsperiodens slut. Därefter förlorar ej nyttjade teckningsoptioner sitt värde.

Emissionsvolym: Emissionsvolymen uppgår till 2 000 000 Units. Vid full teckning tillförs bolaget 22 MSEK.

Värdering: 125,4 MSEK pre-money.

Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market under förutsättning att Spotlights spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande 13,2 MSEK.

 

Memorandum

Emissionsmemorandum och teckningssedel finns att tillgå på https://sht-tek.com/ipo/, www.spotlightstockmarket.com och  https://nordic-issuing.se/aktuella-uppdrag/sht-smart-high-tech-ab/ .

 

Teckning av Units

Teckning skall ske på särskild teckningssedel i minst en post om 500 Units, därefter i valfritt antal Units.   Anmälan, som är bindande, skall sändas till:

Nordic Issuing

Ärende: SHT

Stortorget 3

211 22 Malmö

 

Telefon: 040-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

(inskannad anmälningssedel)

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID på: https://nordic-issuing.se/aktuella-uppdrag/sht-smart-high-tech-ab/

 

Notering på Spotlight Stock Market

SHT Smart High-Tech AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel i aktien och teckningsoptionen beräknas till den 18 november 2021.

 

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Thien Laubeck

+46 73 98 88 496

thien.laubeck@sht-tek.com

SHT Smart High-Tech AB
Thien Laubeck, VD
073-98 88 496
info@sht-tek.com
SHT utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi värmeavledande material förstärkt med grafen med fokus på elektronikkylning. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Prenumerera

Media

Media