SHT Smart High-Tech AB: Kvartalsrapport 3, 2021

Report this content

Perioden juli – september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 504 (4 937) TSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 149 (145) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 524 (3 247) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 507 (3 247) TSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 412 (-1 246) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 (0,31) kronor

Perioden januari – september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 720 (7 703) TSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 561 (1 136) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 672 (2 010) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 497 (2 180) TSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 271 (-3 710) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 (0,21) kronor

Finansiell översikt

Jul – Sep2021 Jul – Sep2020 Jan – Sep2021 Jan – Sep2020 Jan – Dec2020
Nettoomsättning 504 4 937 3 720 7 703 6 851
Övriga rörelseintäkter 149 145 3 561 1 136 1 181
Rörelseresultat -3 524 3 247 -3 672 2 010 -342
Resultat efter skatt -3 507 3 247 -3 497 2 180 -168
Resultat per aktie -0,28 0,31* -0,26 0,21* -0,02*
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 412 -1 246 -5 271 -3 710 -4 442

* Justerat för aktiesplit

Det ekonomiska utfallet och verksamheten har utvecklats enligt plan. Omsättningsminskningen är en följd av att under kvartalet 2020 intäktsfördes en slutavräkning på ett större projekt som löpt under ett par år, vilket gav en engångsintäkt om 4 740 TSEK.

Väsentliga händelser under perioden juli – september 2021

 • Dotterbolaget som etablerats i Kina, Shanghai Ruixi New Materials High-Tech Ltd (Ruixi) ska bedriva tillverkning och forskning av grafenförstärkt material för kylning av elektronikkomponenter. För ändamålet har bolaget under perioden fortsatt med inköp och installation av erforderlig maskinpark. Vid periodens slut väntar bolaget på ett myndighetstillstånd för att hantera explosivt material för att kunna starta produktionen. Tillståndet beräknas komma inom kort.
 • Offertförfrågan från Incavo för stora grafenförstärkt gränssnittsmaterial, 50x50mm för Burn-in testutrustning. Burn-in är samlingsnamn för industri för prestandatestning av elektronikchips som utförs av alla tillverkare löpande i deras produktion.
 • Beställning av processmaskin som ökar automation i tillverkning av grafenförstärkt gränssnittsmaterial. Maskinen ger ökad kapacitet och möjlighet att tillverka större grafenförstärkt gränssnittsmaterial. Maskinen beräknas komma i slutet av 2021 och vara installerad i början av 2022.
 • Beställning av mätutrustning och annan testutrustning för att genomföra kvalitetsförbättringar med produkten. Utrustningen används för att minska ledtiden för utvärdering av kundkrav samt öka effektiviteten i produktutveckling och forskning.
 • En tidigare anställd som varit verksam i Bolaget under perioden mars 2018 – september 2020 har lämnat in en patentansökan via ett kinesiskt företag till den kinesiska patentmyndigheten. Patentansökan bedöms vara baserad på SHT:s affärshemligheter. SHT har vidtagit åtgärder för att hindra ansökans godkännande i Kina och planerar även att vidta rättsliga åtgärder i Sverige mot den tidigare anställde för att ha nyttjat SHT:s företagshemligheter på ett otillbörligt sätt. Bolaget gör bedömningen att det inträffade inte kommer att påverka affärsverksamheten negativt i någon väsentlig omfattning, men att rättsliga åtgärder måste vidtas för att minimera eventuella framtida risker.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • SHT registrerades som ett publikt bolag hos Bolagsverket vilket är ett krav för att kunna genomföra en spridningsemission inför notering av aktien.
 • Bolagets aktiebok ansluts till värdepapperscentralen, Euroclear Sweden AB.
 • SHT genomför en spridningsemission som tillför bolaget 22 MSEK genom utgivandet av 2 000 000 aktier, vilket innebär att koncernens kassa blir drygt 45 MSEK inklusive kassan i det kinesiska dotterbolaget, Ruxi. Därtill har utgivits lika många teckningsoptioner som kommer att tillföra bolaget ytterligare kapital under hösten 2022. Emissionen blev tecknad till 360 procent.
 • Den 18 november inleddes handeln i aktien på Spotlight Stock Market. Dagen avslutades med en kurs på 13,75 SEK för aktie vilket var en uppgång med 25 procent från emissionskursen. De vederlagsfria teckningsoptionerna slutade handelsdagen till en kurs av 2,56 SEK.
 • SHT har lämnat in en stämningsansökan för att vidta rättsliga åtgärder mot en tidigare anställd som har nyttjat SHT:s företagshemligheter på ett otillbörligt sätt
 • Första leverans av 50x50 grafenförstärkt gränssnittsmaterial till Incavo. Ett nytt segment som breddar SHTs produktportfölj.
 • SHT har fått en verifikationsorder för SHT-GT från en världsledande 5G leverantör av telekomutrustning och konsumentelektronik för termisk burn-in, testapplikation. Kunden är densamme kinesiske 5G leverantör av telekomutrustning och konsumentelektronik som SHT sedan tidigare har ett utvecklingsprojekt med.

Verkställande direktören har ordet

Med en övertecknad nyemission och en positiv öppning på vårt äventyr som noterat bolag känns fantastiskt bra för vårt fortsatta arbete inom SHT. Genom den lyckade emissionen får vi resurser att satsa fullt ut på marknadsföring och försäljning av vår patenterade produkt SHT-GT som är ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interfacematerial”, TIM, för kylning av elektronik såsom processorer, grafikkort och kraftmoduler.

Under tredje kvartalet har koncernen fortsatt arbetet med det utvecklingsprojekt vi har med en ledande 5G leverantör inom telekom och elektronik. Efter att ha nått två delmål i utvecklingsarbetet fick vi under sommaren ytterligare prestandakrav som kunde ville vi skulle nå. En tredje leverans av gränssnittsmaterial kunde vi leverera till kunden i juli månad. Resultaten för milstolpe tre har överträffat kundens krav för delmålet. Inom SHT har vi nu redan påbörjat slutleveransen av utvecklingsprojektet och väntas kunna leverera slutprodukten under kvartal fyra.
Samma kund har efter rapportperiodens slut lagt en verifikationsorder för att genomföra applikationsutvärdering av SHT-GT för deras produktportfölj. Denna order är spännande eftersom applikationen är inom Burn-In industrin där kunden också är en stor slutanvändare av produkten i sin egen tillverkning av chip. 5G kunden påverkar dessutom industristandard inom området ett positivt utfall kan leda till ökat intresse från andra slutanvändare och ge bred genomslag. Ordern ger ett stort signalvärde i att vår produkt är intressant för dess applikation och att sluttester görs för att inleda nästa fas av kommersiella diskussioner.

Försäljningen för tredje kvartalet är enligt plan. Under motsvarande period 2020 slutförde SHT ett 3-årigt konsultarbete i samband med försäljning av patent och konsultarbete till Shenrui Moxi Ltd där SHT bokförde intäkten 4,7 MSEK för motsvarande period. Justerat denna intäkt ligger underliggande försäljningen stabilt och växande. Kvartalsjämförelsen efter justering är då 500 TKR i år, jämfört med 200 TKR under föregående år, vilket ger en försäljningsökning med 250 procent efter justering.

Leverans av produktionsutrustning lokal produktion i Shanghai, Kina

Dotterbolaget Ruixi New Material Technology Ltd har under perioden genomfört en ny layout av fabrikslokalen och installerat produktions-och testutrustning för högvolymsproduktion. Tillstånd hos myndigheten är sökt och bolaget har anställt 5 personer och fler medarbetare planeras under kvartal fyra. Verksamheten planeras att få tillstånd godkänt under november månad.


Vår tidigare anställde i Göteborg, Jin Chen, VP Technology, har flyttat tillbaka till Shanghai för att få igång prototyptillverkningen och högvolymsproduktionen i fabriken under december månad.

Försäljning

Vår kund sedan flera år tillbaka, Incavo i Hong Kong, har fortsatt stark efterfrågan av SHT GT produkterna. Bolaget har gett ordrar till SHT som fyller produktionsbehovet 6 månader framåt. De har dessutom beställt gränssnittsmaterial i en större storlek, 50x50 mm, för applikation i en ny produkt. Produktionen av dessa 50x50 mm grafenförstärkt gränssnittsmaterial har under perioden startat och första leverans planeras under november månad till kund.

SHT har under kvartalet ökat fokus på att penetrera marknaden inom Burn-in för att öka kundbasen. Arbetet kommer fortgå löpande och resultat väntas inom en 12 månaders period.

Förbereder för automatisering av produktionen

Under kvartalet har bolaget gjort klart med Lars Almhem som ny COO. Lars har över 30 års erfarenhet från kvalitet, produktion, management och organisation. Han har tidigare arbetat med ledande befattning i olika bolag som Plastman, Nolato, Ericsson, Note osv som produktions och kvalitetsansvarig. Lars kommer bidra med uppbyggnaden automatisering av tillverkning samt expansionen av verksamheten och han kommer att ingå i ledningsgruppen och adjungerande i styrelsemöten.


Vidare har SHT anställt Kristoffer Harr Martinsen, Tek. Licentiat som grafenexpert. Kristoffer stärker teamet med djupa kunskaper både inom grafen samt polymerer som är nyckelområden för SHTs produktportfölj.

Thien Laubeck

Verkställande direktör
SHT Smart High-Tech AB (publ)

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt kylmaterial. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media