• news.cision.com/
  • SIBS/
  • SIBS har på extra bolagsstämma beslutat om och genomför en riktad nyemission om 55 555 aktier och tillförs 250 mkr

SIBS har på extra bolagsstämma beslutat om och genomför en riktad nyemission om 55 555 aktier och tillförs 250 mkr

Report this content

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) har idag, efter beslut av aktieägarna på en extra bolagsstämma den 14 oktober 2021, beslutat och genomfört en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av den extra bolagsstämmans godkännande, av 55 555 aktier till ett pris om ca 4 500 SEK per aktie ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs SIBS 250 MSEK.

Nyemissionen riktades till en grupp investerare, däribland Neptunia Invest AB och Georg Ehrnrooth (via bolag). Nettolikviden från Nyemissionen avses användas till att finansiera Bolagets fortsatta expansion och bidrar till ökad finansiell flexibilitet samt en stärkt balansräkning. SIBS har fortsatt bevisat att byggsystemet levererar enligt plan och väntas inom kort färdigställa sin tusende bostad på mindre än två år. SIBS har även nyligen ingått en avsiktsförklaring om att bilda ett Joint Venture med Slättös nya fond Slättö Value Add II för att utveckla drygt 4 000 lägenheter från SIBS projektportfölj och SIBS kommer parallellt med detta att utöka produktionskapaciteten med en andra fabrik.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, som möjliggör för Bolaget att fortsätta växa enligt Bolagets affärsstrategi samt att diversifiera aktieägarbasen med lämpliga investerare.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i SIBS ökar med 55 555, från 500 000 till 555 555. Aktiekapitalet ökar med 55 555 SEK, från 500 000 SEK till 555 555 SEK. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 10 procent baserat på det totala antalet aktier i SIBS efter Nyemissionen.

PWC AB har agerat finansiell rådgivare och Walthon Advokater AB har agerat legal rådgivare till SIBS i samband med det Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Thomaeus, VD SIBS
Telefon: +46 70 755 78 98
et@sibs.se

Om SIBS

SIBS AB startades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är nu Nordens snabbast växande bostadsbyggare. Hela den integrerade värdekedjan finns inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik till långsiktigt fastighetsägande av bostadsfastigheter. SIBS har som uttalad ambition att bli Nordens mest hållbara bostadsbyggare genom vårt helt cirkulära angreppsätt.

SIBS AB (publ), Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm, organisationsnummer 559050-3073, säte Stockholm, www.sibs.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-18 kl.09.30 CET

Taggar: