Sifo Group - Delårsrapport januari - mars 2000

Sifo Group AB - Delårsrapport januari-mars 2000 * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 72,8 Mkr (27,1). Rörelsemarginalen uppgick till 26,1 procent (10,8). * Vinsten per aktie efter skatt samt efter full utspädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, ökade till 0,72 kr (0,36). * Koncernens rörelseintäkter ökade till 278,7 Mkr (251,6). Den organiska tillväxten uppgick till 20 procent. * Sifo Research & Consulting och Sifo Interactive Media har avyttrats per den 1 januari med en realisationsvinst om totalt 384 Mkr. * Moderbolaget föreslås byta namn till Observer AB. Ny koncernstruktur och nytt namn I mars avtalade Sifo Group om försäljning av divisionen Sifo Research & Consulting till brittiska Research International. Affären slutfördes i april, med överlåtelse per den 1 januari 2000. Sifo Groups huvudverksamhet blir framöver medie- och omvärldsbevakning som bedrivs inom Observer Media Intelligence. Styrelsen föreslår därför att ordinarie bolagsstämma fattar beslut om namnbyte till Observer AB. Observer bedriver verksamhet i Norden, Baltikum, Tyskland och Storbritannien. Koncernen äger 50 procent av SMG Consulting som är verksamt inom management- och strategikonsulting. SMGs seniorkonsulter äger resterande 50 procent. En översyn av lämplig hemvist som möjliggör en internationell expansion av konsultverksamheten pågår. Marknad Efterfrågan på koncernens tjänster har fortsatt varit god under årets första månader. De förädlade tjänsterna inom Observer möter en fortsatt stark efterfrågan. På flera marknader har ett starkt nyhetsflöde också påverkat efterfrågan positivt. Intäkter Rörelsens intäkter uppgick till 278,7 Mkr (251,6). För jämförbara enheter och i lokala valutor ökade intäkterna med 21 procent. Rörelseintäkterna för Observer Media Intelligence uppgick till 270,4 Mkr (147,4). Tillväxten i samtliga länder, förutom Sverige och Storbritannien, har omräknat i lokala valutor uppgått till närmare 20 procent eller mer. I Sverige uppgick tillväxten till 14 procent. Det i december 1999 förvärvade Romeike Group i Storbritannien nådde en tillväxt på drygt 10 procent. De förädlade tjänsterna inom Observer uppgår, exklusive den nyförvärvade verksamheten i Storbritannien, till 27 procent (24 procent) av intäkterna. Rörelseintäkterna för SMG Consulting ökade till 12,8 Mkr (10,4). Resultat Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ökade till 72,8 Mkr (27,1). Rörelsemarginalen uppgick till 26,1 procent (10,8). För Observer Media Intelligence uppgick rörelseresultatet före goodwill- avskrivningar och jämförelsestörande poster till 72,6 Mkr (27,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 26,8 procent (18,7). Rörelsemarginalen för jämförbara enheter fortsatte att förbättras och uppnådde väl de fastlagda målen. Arbetet med att integrera det brittiska nyförvärvet går planenligt vidare. Rörelsemarginalen i den brittiska verksamheten är högre än väntat. De ökade satsningarna på att utveckla företaget i samma riktning som övriga Observerbolag har ännu inte fått fullt genomslag i resultatet. Rörelseresultatet i SMG Consulting uppgick till 1,9 Mkr (0,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,8 procent (7,7). Koncernens resultat före skatt för perioden uppgick till 421,1 Mkr (22,1). Realisationsvinster uppgår till 383,7 Mkr (0,0). Efter det att försäljningen av Sifo Research & Consulting slutförts har realisationsvinsten beräknats till 335,0 Mkr, vilket är 155 Mkr högre än den preliminärt beräknade. Avyttringen av Sifo Interactive Media gav en realisationsvinst på 48,7 Mkr. Vinsten per aktie efter skatt samt efter full utspädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, ökade till 0,72 kr (0,36) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT01060/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT01060/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar