SIG Invest AB (publ) offentliggör idag bokslutskommuniké för januari-december 2018

SIG Invest AB (publ), grundat 2014, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. SIG Invest är ett värdead- derande och växande fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och förvaltning av bostäder. Ny-, om- och tillbyggnadsprojekt sammanflätas med proaktiv och värdeskapande långsiktig fastighetsförvaltning. 

Sammandrag för helåret 2018;

  • Intäkterna ökade med 14 procent till 30,1 Mkr (26,3)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 0,7 Mkr (-8,7)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 50,9 Mkr (10,9) och resultatet per aktie uppgick till 10,13kr (8,94)
  • SIG Invest har förvärvat fastigheter för 118,7 Mkr (120,2) 
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick totalt till 58,8 Mkr (22,9)
  • Substansvärdet (EPRA NAV) ökade med 25 procent                                                                                                                                                      

VD har ordet 

Året som gått har gett SIG Invest en starkare grund och en ny fas i bolagets tillväxtresa har tagit fart. Flera viktiga nyckeltal har förstärkts. Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats och förvaltningsresultatet är för första gången i bolagets historia positivt med 0,7 Mkr för helåret 2018. Vi har ett bra utgångsläge för att fortsätta växa vårt fastighetsbestånd och leverera ett stabilt resultat 2019. 

 

Dan Astrén
Verkställande direktör

 

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 

  • Fastigheten Malmö Alven 26 tillträddes i oktober, med 3 963 m2 uthyrningsbar area.
  • Avtal om förvärv av fastigheten Kalmar Palmen 6 ingicks i november med planerat tillträde mars 2019.
  • En 4:1 split av aktierna genomfördes i november samt en nyemission om 7 796 tkr genomfördes i december.

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
info@siginvest.se

Om SIG Invest AB (publ)

SIG Invest AB:s (publ) affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom utveckling av bostäder kombinerat med förvaltning. Grunden i SIG Invest utgörs av värdeökande fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med fastighetsförvaltning i botten genomförs även strategiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande. 

Taggar:

Om oss

SIG Invest AB (publ), grundat 2014, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. SIG Invest är ett värdeadderande och växande fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och förvaltning av bostäder. Ny-, om- och tillbyggnadsprojekt sammanflätas med proaktiv och värdeskapande långsiktig fastighetsförvaltning. Grunden utgörs av fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med förvaltning i botten genomförs strategiskt och ekonomiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande. SIG Invest investerar därför primärt i kassaflödesfastigheter med värdeökningspotential. Bolagsledningens expertis är att identifiera dessa objekt samt utveckla dem på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är att inneha fastigheter med ett marknadsvärde på minst 2 mdkr innan utgången av 2021, att substansvärdetillväxten är minst 15 procent per år, utan att belåningen uppgår till mer än 70 procent av fastigheternas värde med bibehållen soliditet om minst 30 procent.

Prenumerera

Dokument & länkar