SIG Invest AB (publ) offentliggör idag bokslutskommuniké januari-december 2015.

Sammandrag för helår 2015

 • SIG Invest har under 2015 investerat 245,5 Mkr i fastigheter
 • Resultat före skatt räkenskapsåret 2015 uppgår till 47,8 Mkr
 • Realiserade värdeförändringar uppgick till 10,0 Mkr
 • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 46,0 Mkr
 • Årets resultat 39,5 Mkr

VD har ordet

År 2015 är det första hela verksamhetsåret för SIG Invest AB (publ). Bolaget grundades i slutet av 2014 och har präglats av stark tillväxt under året genom förvärv och utveckling av bostäder.

Bolaget har bland annat genomfört ett bostadsprojekt om 20 bostadsrättslägenheter i Veberöd utanför Lund, där samtliga lägenheter idag är sålda. Vinsten för projektet uppgår till 10,0 Mkr, vilket är över förväntan.

Under sommaren utgav Bolaget en obligation om 60 miljoner kronor och genomförde en rad förvärv. Bolaget har under året ökat sitt fastighetsinnehav från 2,6 Mkr till 291,5 Mkr.

Bolagets affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Det fortsatt låga ränteläget samt den ihållande bostadsbristen skapar gynnsamma förhållanden för bostadsprojekt i storstadsregionerna. Ökande konkurrens och efterfrågan på såväl projektfastigheter som arbetskraft ställer höga krav på effektivitet och struktur.

Vår effektiva projektutveckling, ofta med delad entreprenad, har visat sig skapa de konkurrensfördelar som är nödvändig i dagens marknad. Vi ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt för Bolaget genom nybyggnadsprojekt och utvecklingsprojekt främst i bostadssegmentet.

Dan Astrén
Verkställande Direktör

Väsentliga händelser under året

 • Fastigheten Burlöv Arlöv 21:181 och tomträtten Stockholm
 • Strykmåttet 4 förvärvades under kvartal 1
 • Under kvartal 1 såldes fastigheten Lund Huskatten 1
 • Fastigheterna Helsingborg Kullen Östra 16 och 19 samt Helsingborg Gamla Staden 7:34 och 7:35 förvärvades under kvartal 2
 • Kvartal 2 genomfördes en nyemission i SIG Invest AB (publ) om 10 Mkr
 • Under kvartal 2 emitterade bolaget ett obligationslån om 60 Mkr
 • Kvartal 4 förvärvades tomträtterna Stockholm Bäverungen 5, Stockholm Vallhunden 7 och Stockholm Mjölkboden 4

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: 46 (0) 40 608 82 00
E-post: astren@siginvest.se

SIG Invest AB

www.siginvest.se

Stortorget 13 A
211 22 Malmö
46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
info@siginvest.se

Om SIG Invest AB

SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser. 

Taggar: