STYRELSENS KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

SIG Invest AB (publ) - 556984-0456

Aktieägarna i SIG Invest AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 november 2017 klockan 14.00 i SIG Invest ABs lokaler på Stjärnplan 3 i Limhamn. 

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 november 2017 på adress Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn eller via e-post till info@siginvest.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

§ 1        Stämmans öppnande

§ 2        Val av ordförande vid stämman

§ 3        Val av protokollförare och två justeringsmän

§ 4        Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 5        Godkännande av dagordningen

§ 6        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

§ 7        Beslut om antagande av ny bolagsordning

§ 8        Val av styrelse

§ 9        Val av revisor

§ 10      Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

§ 11      Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Föreslås att bolagsstämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning. Styrelsens förslag innebär att bolagsordningen ändras på så sätt att:

  1.    uppdelningen i olika aktieslag upphör och att samtliga aktier därefter utgör aktier av samma slag med lika rätt och en (1) röst vardera. Nuvarande ”§ 5. Aktiekapital” rörande bland annat skilda aktieslag, företrädesrätt m.m. utgår i sin helhet och ersätts med en ny ”§ 5. Aktiekapital” som ska föreskriva att:

Aktiekapitalet ska vara som lägst 500 000 kronor och som högst 2 000 000 kronor”.

  1. sättet för kallelse till bolagsstämma ändras genom att nuvarande ”§ 8. Kallelse till bolagsstämma” ersätts med en ny ”§ 8. Kallelse till bolagsstämma” med följande lydelse:

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma ska hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, ska kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

  1. sättet för anmälan till bolagsstämma ändras genom att nuvarande ”§ 8. Anmälan till bolagsstämma” ersätts med en ny ”§ 9. Anmälan till bolagsstämma” med följande lydelse:

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

  1. ett avstämningsförbehåll med följande innebörd införs som en ny ”§ 12. Avstämningsförbehåll”:

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa dagen för avstämningsförbehållets ikraftträdande.

  1. vissa ändringar av redaktionell karaktär genomförs.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet.

Punkt 8 – Val av styrelse

Föreslås att bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Föreslås att bolagsstämman beslutar om nyval av styrelseledamöterna Niklas Bernkert och Robert Öjfelth för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 9 – Val av revisor

Föreslås att bolagsstämman beslutar att entlediga den nuvarande revisorn, Oskar Kantoft, samt att till ny revisor, för tiden intill nästa årsstämma, välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (org. nr 556043-4465) som revisor, med den auktoriserade revisorn Eva Melzig som huvudansvarig revisor.

Punkt 10  – Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 545 744 kronor genom nyemission av högst 545 744 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna skall ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att uppnå strategiska fördelar antingen genom inapporterad egendom eller genom att strategiska parter äger rätt att teckna, samt att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser och genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, samt att uppnå ökad ägarspridning inför en eventuell notering. 

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med förslaget i punkt 7 på dagordningen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman, samt att ägare till hälften av alla A-aktier och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda A-aktierna samtycker till ändringen.

Beslut enligt punkt 10 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos SIG Invest AB (publ) på Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn senast två veckor före stämman, dvs. senast den 6 november 2017. Handlingarna skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Malmö i oktober 2017

Styrelsen, SIG Invest AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: astren@siginvest.se

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
info@siginvest.se

Om SIG Invest AB (publ)

SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv – förädling – avyttring samt en stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

Om oss

SIG Invest AB (publ), grundat 2014, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. SIG Invest är ett värdeadderande och växande fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och förvaltning av bostäder. Ny-, om- och tillbyggnadsprojekt sammanflätas med proaktiv och värdeskapande långsiktig fastighetsförvaltning. Grunden utgörs av fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med förvaltning i botten genomförs strategiskt och ekonomiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande. SIG Invest investerar därför primärt i kassaflödesfastigheter med värdeökningspotential. Bolagsledningens expertis är att identifiera dessa objekt samt utveckla dem på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är att inneha fastigheter med ett marknadsvärde på minst 2 mdkr innan utgången av 2021, att substansvärdetillväxten är minst 15 procent per år, utan att belåningen uppgår till mer än 70 procent av fastigheternas värde med bibehållen soliditet om minst 30 procent.

Prenumerera