Deflamo AB:s (u.n.t Signatur Fastigheter AB) blivande dotterbolag SIG Invest AB har förvärvat utvecklingsfastighet i Malmö

SIG Invest AB har förvärvat och tillträtt industrifastigheten Husie 172:75 i Malmö. Fastigheten ingår i stadens översiktsplan för bostadsbebyggelse och har en total markarea om 23 016 kvm. 

Överenskommet fastighetsvärde är 25 miljoner kronor och transaktionen är en bolagsaffär. Förvärvet finansieras genom nyemission av aktier i Deflamo AB (u.n.t Signatur Fastigheter AB), banklån och egna medel. Aktieteckningen ska motsvara ett belopp om 2 miljoner kronor och ska tecknas till en kurs motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Deflamos aktie tio handelsdagar före beslut om emission. 

Husie är en etablerad och växande stadsdel i Malmö. En planprocess kommer att inledas under 2020 i syfte att uppföra bostäder på marken. Uppskattningsvis bedöms en byggrätt om mellan 9 000-12 000 BTA kunna utvecklas.

Säljaren har tecknat ett triple net-avtal som löper under tiden för planarbetet med ett bedömt driftnetto om ca 1,3 miljon kronor. Den uthyrningsbara arean är 2 587 kvm.

”Detta är ett utmärkt exempel på vår affärsmodell, att förvärva kassaflöden med utvecklingspotential och affären ger oss goda tillväxtmöjligheter,” säger Dan Astrén, VD.

Dan Astrén
CEO
040-608 82 00
astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

Signatur fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market från den 17 december och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e-post CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Detta är ett utmärkt exempel på vår affärsmodell, att förvärva kassaflöden med utvecklingspotential och affären ger oss goda tillväxtmöjligheter.
Dan Astrén, VD