Extra bolagsstämma i Signatur Fastigheter AB (publ) den 18 oktober 2021

Report this content

Extra bolagsstämma i Signatur Fastigheter AB (publ) ägde rum den 18 oktober 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av covid-19 genomfördes bolagsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.signaturfastigheter.se.

Styrelse

Bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade vidare att samtliga nuvarande styrelseledamöter skulle entledigas. Till nya styrelseledamöter valdes Mari-Louise Hedbys, Lars Åkewall och Olof Andersson. Till styrelsens ordförande valdes Olof Andersson.

Styrelsearvode

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Astrén, VD, 040-608 82 00, astren@signaturfastigheter.se

Signatur Fastigheter är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Öresunds- och Stockholmsregionen. Vi växer genom förvärv av kassaflödesfastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 8-604 22 55, e-post info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar