KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SIGNATUR FASTIGHETER AB

Report this content

Aktieägarna i Signatur Fastigheter AB (publ), org.nr 556648-6204, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021.

Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster, genomförs stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 april 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 14 april 2021;
 • dels senast onsdagen den 21 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Observera att anmälan till och deltagande i årsstämman endast kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i bolagsstämman, förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, begära att registrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 14 april 2021. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna rösträttsregistreras. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 16 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.signaturfastigheter.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Signatur Fastigheter AB, Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn, eller via e-post till info@signaturfastigheter.se. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 21 april 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarandebifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.signaturfastigheter.se och hos Bolaget samt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om:
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 1. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 2. Val av styrelse och revisor
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 4. Beslut om ändring av bolagsordningen
 5. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Bolagets större aktieägare har lämnat förslag på punkterna 1, 8 och 9 i enlighet med vad som framgår nedan.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Robert Öjfelt ska väljas till ordförande för årsstämman 2021 eller – vid dennes förhinder – den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsmän föreslås Dan Astrén och Tomas Magnusson, eller – vid förhinder för någon eller båda av dem – den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b – Förslag avseende resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

 Punkt 8 - Förslag avseende arvoden till styrelse och revisor
 

Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 280 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 160 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Förslag avseende val av styrelse och revisor

Antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) stycken utan suppleanter.

Omval av styrelseledamöterna Dan Astrén, Niklas Bernkert, Tomas Magnusson, Tomas Sträng och Robert Öjfelt såsom ordinarie styrelseledamöter. 

Omval av Robert Öjfelt som styrelsens ordförande.

Omval av revisionsbolaget KPMG AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2022, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Camilla Alm-Andersson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende emission innefattar följande villkor.

Styrelsen bemyndigas att, inom ramen för den bolagsordning som är gällande när styrelsen utnyttjar bemyndigandet, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler (med rätt att teckna aktier av serie B). Det totala antalet aktier av serie B som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst fyrtio procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Betalning ska ske kontant, genom kvittning, genom apport eller annars förenas med villkor. Teckningskursen ska sättas till marknadskurs vid respektive emissionstillfälle, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet och möjliggöra för styrelsen att, om och när det anses nödvändigt, besluta om emissioner för att kunna optimera Bolagets kapitalbas och finansiera tillväxtinitiativ, förvärv av bolag, samt diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den som verkställande direktören förordnar, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som kan krävas i samband med registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Punkt 11. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Därutöver görs följdändring avseende punkternas numrering. En ny punkt 10 föreslås därvid införas med följande lydelse:

10. FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den som verkställande direktören förordnar, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som kan krävas i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 12 april 2021, till adress Signatur Fastigheter AB, Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn eller via e-post till info@signaturfastigheter.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.signaturfastigheter.se och hos Bolaget på adress Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn senast den 16 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen med revisionsberättelsen kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor med adress Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn samt på Bolagets hemsida www.signaturfastigheter.se senast från och med torsdagen den 1 april 2021, och så även styrelsens fullständiga beslutsförslag om emissionsbemyndigande och bolagsordningsändring senast från och med torsdagen den 8 april 2021. Kopior av handlingarna sänds utan kostnad till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress alternativt e-postadress. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas hos Bolaget på adress Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn.

Behandling av personuppgifter
 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________________

Signatur Fastigheter AB (publ)

Malmö i mars 2021

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan AstrénCEO
040-608 82 00

astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

Signatur Fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 (0)8 505 65 172, e-post info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar