Signatur Fastigheter AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – mars 2021

Report this content

De totala intäkterna för första kvartalet 2021 ökade med hela 36 procent till 13,3 miljoner kronor, Driftnettot ökade med 29 procent och uppgick till 7,6 miljoner kronor. Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1,2 miljoner kronor vilket är en ökning med hela 700 procent jämfört samma period föregående år.

Perioden i korthet (Belopp inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

Januari – mars 2021
▪ Totala intäkterna ökade med 36 procent till 13,3 Mkr (9,8)2
▪ Driftnetto uppgick till 7,6 Mkr (5,8) vilket är en ökning med 29 procent
▪ Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1,2 Mkr (-0,2)
▪ Resultatet efter skatt uppgick till 0,8 Mkr (-1,2) och resultatet per aktie uppgick till 0,03 kronor
per aktie (-0,07)
▪ EPRA NAV, substansvärde per aktie, uppgår till 18,89 kronor per aktie (16,86).
▪ Värdeförändringar fastigheter uppgick till 0,5 Mkr (1,6).
▪ Fastighetsvärdet uppgick till 1 107 Mkr (812) vilket är en ökning med hela 26 procent jämfört föregående år.

Väsentliga händelser
▪ I februari förvärvades och tillträddes bostadsfastigheterna Vågen 6 och Uret 2 i Malmö och
en kvittningsemission om 10 Mkr genomfördes i samband med tillträdet
▪ I mars tillträddes Malmö Hyllie 9:5, en kassaflödesgenererande fastighet med stora utvecklingsmöjligheter, och en kvittningsemission om 20 Mkr genomfördes i samband med tillträdet

Väsentliga händelser efter periodens utgång
▪ I april tillträddes tre bostadsfastigheter i Eslöv
▪ Ny detaljplan för fastigheten Malmö Hyllie 9:5 antogs
▪ I april tillträddes även ett bestånd om sex fastigheter i Osby och i samband med det genomfördes en kvittningsemission om 20 Mkr
▪ I maj genomfördes en riktad emission om tre miljoner aktier till Fastighets AB Trianon

2021 2020 2020
KONCERNEN JAN-MARS JAN-MARS JAN-DEC
Totala intäkter (Mkr) 13,3 9,8 46,6
Driftnetto (Mkr) 7,6 5,8 27,7
Förvaltningsresultat exkl
jämförelsestörande poster (Mkr)
1,2 -0,2 5,1
Periodens totalresultat (Mkr) 0,8 -1,2 46,7
Resultat per aktie (kr) 0,03 -0,07 2,32
Substansvärde (kr/aktie) 18,89 16,86 18,63
Fastighetsvärde (Mkr) 1 107,4 812,1 931,6
Belåningsgrad (%) 58,0 60,3 55,4
Soliditet (%) 36,4 34,6 39,0

 

VD har ordet

Kraftig tillväxt och tydlig strategi
för värdeskapande

Året har börjat bra och sammantaget har tillväxttakten ökat markant under 2021, vilket resulterat i ökade hyresintäkter med 36 procent och ett ökat driftnetto med 29 procent under första kvartalet. Vi har växt fastighetsbeståndet till cirka 1,3 mdkr, och om man räknar med de förvärv som genomförts efter periodens utgång motsvarar det en ökning på hela 39 procent under 2021.

Signaturs expansion och tydliga strategi för värdeskapande genomförs genom att skapa framtidens bostäder där människor kan trivas, vara trygga och bygga sin framtid. Strategin kan delas upp i tre delar; förvärvsstrategin, förvaltningsstrategin och utvecklingsstrategin. I vart och ett av dessa områden handlar det om att skapa en hållbar värdeutveckling för både hyresgäst och aktieägare.

Förvärvsstrategin handlar om att genomföra kloka förvärv enligt tydliga kriterier som ger kassaflöde och erbjuder betydande utvecklingspotential. Under kvartalet har vi förvärvat fastigheter för närmare 170 MSEK, inklusive tilläggsköpeskillingar, vilket ger en ökad årlig hyresintäkt i storleksordningen 8 mkr. Dessa förvärv erbjuder goda möjligheter till värdeökning framöver.

Förvaltningsstrategin handlar om att på ett hållbart sätt vårda och utveckla fastigheten långsiktigt till dess fulla potential. Här fokuserar vi på att sänka driftkostnader genom olika gröna investeringar som ger minskad energiförbrukning och ökad effektivitet. Vi undersöker för närvarande möjligheterna att påbörja miljöcertifiering av vissa fastigheter i beståndet. En rolig händelse var ett mail från en av våra hyresgäster där hon tackar för att vi ordnat med fler kärl för sortering av avfall i en av våra fastigheter. Nu slipper hon invänta återvinningsbilen och gå långa sträckor för att sortera sina sopor. Ett exempel på högre service som alla vinner på.

Utvecklingsstrategin handlar om att på befintliga fastigheter arbeta för detaljplaneförändringar till bostäder och att med totalentreprenader leverera nya hyresbostäder, i första hand för egen förvaltning. Vi har fått ny detaljplan antagen efter periodens utgång på fastigheten Hyllie 9:5, vilken förvärvades under våren, som möjliggör upp emot 100 nya bostäder. Vår initiala plan är dock att behålla vissa ytor för samhällstjänster och utveckla resterande till bostäder. Här skapas värden för framtiden som kommer kunna realiseras i växande takt framöver.

Under maj har vi genomfört en riktad nyemission om 52,5 MSEK till Fastighets AB Trianon som därmed blir vår näst största ägare. Det är givetvis mycket stimulerande att hälsa Trianon, med deras fastighetskompetens, marknadskunnande och nätverk välkomna som en större aktieägare i bolaget samtidigt som vi tillförs nytt kapital. Vi har en rad konkreta affärer som mycket väl matchar vår strategi om att förvärva kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter. Ambitionen är att fortsatt växa och nå ett fastighetsvärde om 2 miljarder kronor under 2021.

Tack för att du som aktieägare är med på Signatur Fastigheters expansiva resa. Vi ser med tillförsikt fram emot fortsättningen av 2021.

Dan Astrén

Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som Signatur Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 08.00 CET.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan AstrénCEO
040-608 82 00

astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

Signatur fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 (0)8 604 22 55, e-post info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.