Signatur Fastigheter AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-juni 2020

Report this content

Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2020 ökade med 15%, driftnettot ökade med 21% och totalresultatet ökade med 71%. 

Perioden i korthet

Belopp inom parantes avser motsvarande period föregående år.

 

April – juni 2020

 • Intäkterna ökade med 19 procent till 10,1 Mkr (8,5)

 • Driftnetto uppgick till 7,1 Mkr (6,4) vilket är en ökning med 11 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 0,7 Mkr (2,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 14,5 Mkr (8,3) och resultatet per aktie uppgick till 0,72 kr (0,47).  
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick totalt till 12,2 Mkr (8,9) varav 8,9 avser realiserade värdeförändringar.
 

Januari – juni 2020

 • Intäkterna ökade med 15 procent till 19,9 Mkr (17,2)

 • Driftnetto uppgick till 13,0 Mkr (10,7) vilket är en ökning med 21 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 0,5 Mkr (1,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 13,3 Mkr (7,8) och resultatet per aktie uppgick till 0,66 kr (0,43).
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick totalt till 13,8 Mkr (8,3) varav 8,9 avser realiserade värdeförändringar.
 • Substansvärdet (EPRA NAV) uppgår till 17,57 (16,39) kr per aktie
 

Nyckeltal

 

2020

2019 2020 2019 2019
KONCERNEN APRIL-JUNI APRIL-JUNI JAN-JUNI JAN-JUNI JAN-DEC
Intäkter (Mkr) 10,1 8,5 19,9 17,2 34,9
Driftnetto (Mkr) 7,1 4,3 13,0 10,7 23,3
Förvaltningsresultat exkl jämförelsestörande poster (Mkr) 0,7 2,0 0,5 1,3 2,7
Periodens totalresultat (Mkr) 14,50 8,3 13,3 7,8 24,4
Resultat per aktie (kr) 0,72 0,47 0,66 0,43 1,34
Substansvärde (kr/aktie) 17,57 16,39 17,57 16,39 16,92
Fastighetsvärde (Mkr) 809,3 620,8 809,3 620,8 757,3
Belåningsgrad (%) 62,7 58,7 62,7 58,7 56,8
Soliditet (%) 34,8 38,3 34,8 38,3 37,0
 

Väsentliga händelser andra kvartalet

 • I april tillträddes fastigheten Malmö Ankan 2

 • Under kvartalet förvärvades och tillträddes sju bostadsfastigheter i Trelleborg
 • I juni avyttrades fastigheten Stockholm Vallhunden 7 till Bostadsrättsföreningen Vallhunden i Rågsved och 20 lägenheter, av Koncernens 40, såldes

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Efter periodens utgång har Koncernen avyttrat resterande 20 lägenheter
  i Bostadsrättsföreningen i Rågsved
 

VD har ordet

Signatur Fastigheter har levererat bra under andra kvartalet. Trots svåra omvärldsfaktorer till följd av Covid-19 har vi förvärvat åtta bostadsfastigheter i Malmö och Trelleborg, samt avyttrat en fastighet i Stockholm till en bostadsrättsförening med bra resultat.

Vår verksamhet har under kvartalet genererat att positivt resultat om 14,5 Mkr efter skatt vilket är 75 procent högre än motsvarande period förra året. Vårt substansvärde stärks därmed och uppgår till 17,57 kr per aktie.

Driftnettot uppgick till 7,1 Mkr vilket är något bättre än förra året, däremot är förvaltningsresultatet sämre än föregående år. Detta beror främst på att vi medvetet låtit 40 lägenheter förbli vakanta i väntan på en försäljning till en bostadsrättsförening. Av dessa lägenheter såldes 20 stycken vid föreningens tillträde i början av juni och resterande 20 har sålts under juli och augusti med snittpris på 51 000 kr per kvadratmeter inklusive föreningslån.

Signatur Fastigheters fastighetsbestånd består till 90% av hyresbostäder och samhällsfastigheter. Säkra tillgångar i dessa osäkra tider. När andra fastighetstillgångar än bostäder upplevt negativa värdeförändringar skapar vi värde, 12,2 Mkr under kvartalet. Av detta avser dessutom övervägande delen, 8,9 Mkr, realiserade värdeförändringar. Det visar på vår motståndskraft i kriser och förmåga att göra attraktiva affärer även i utmanande tider.

Transaktionstempot är lägre på grund av Covid-19 men vi har ändå levererat ett fint kvartal samt har en stor potential i vårt bestånd. Inte minst genom de ca 20 000 kvadratmeter BTA som nu är inlämnade för detaljplanearbeten i Stockholm och Malmö.

Vi arbetar vidare med att utveckla bostäder och samhällsfastigheter samt förvärva kassaflöden med utvecklingspotential. Bostäder och samhällsfastigheter erbjuder fortfarande både trygghet och möjlighet i en väl avvägd kombination.

Välkommen att vara med på resan.

 

Dan Astrén
Verkställande Direktör

 

”Vi är stolta över att kunna prestera goda resultat och stabil tillväxt i dessa turbulenta tider. Vi ökar vårt driftnetto samtidigt som vi både lyckas sälja på höga nivåer och förvärva bra fastigheter, detta stärker vår position och ger oss luft i seglet framöver.”, säger Dan Astrén

 
 

Delårsrapporten finns att ladda ner på www.signaturfastigheter.se samt är bifogad detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan AstrénCEO
040-608 82 00

astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

Signatur fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 (0)8 505 65 172, e-post info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.