Signatur Fastigheter avslutar accepttiden för ägarna i SIG Invest

Report this content

Den 22 november 2019 beslutade extra bolagsstämma i Signatur Fastigheter AB (publ) ("Signatur Fastigheter" eller "Bolaget") om bland annat apportemissionen av SIG Invest AB (publ) ("SIG Invest"). Den initiala accepttiden avslutades 16 december 2019, men har förlängts i två omgångar till den 13 mars 2020. Efter avslutad accepttid den 13 mars har totalt 5 019 140 SIG Invest-aktier konverteras till B-aktier i Signatur Fastigheter.

Signatur Fastigheter och SIG Invest ingick den 23 oktober 2019 ett apportavtal om att Signatur Fastigheter skulle förvärva samtliga aktier i SIG Invest, vilket godkändes på extra bolagsstämma den 22 november 2019. Enligt apportavtalet hade aktieägarna i SIG Invest rätt att för varje aktie i SIG Invest teckna 352,04939207 (avrundat till åtta decimaler) B-aktier i Signatur Fastigheter (innan sammanläggningen där 100 gamla B-aktier i Signatur Fastigheter ger en ny B-aktie i Bolaget). Totalt har 5 019 140 aktier i SIG Invest, motsvarande cirka 99,8 procent av tidigare totalt antal utestående aktier i SIG Invest konverterats till Signatur Fastigheter-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan AstrénCEO
040-608 82 00

astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

Signatur Fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 (0)8 505 65 172, e-post info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.