Signatur Fastigheter genomför en riktad nyemission om 52,5 MSEK - Trianon blir näst största ägare

Report this content

Styrelsen i Signatur Fastigheter AB (publ) (”Signatur” eller ”Bolaget”) avser att med stöd av bemyndigande genomföra en riktad nyemission till Fastighets AB Trianon, som tecknar 3 000 000 aktier till en kurs om 17,50 kronor, och därmed blir Bolagets näst största ägare.

”Det är mycket stimulerande att hälsa Trianon välkommen som större aktieägare i Bolaget. Vi har en rad konkreta affärer som mycket väl matchar vår strategi om att förvärva kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter. Vårt fastighetsbestånd har expanderat kraftigt under året och uppgår nu till cirka 1,3 miljarder kronor. Ambitionen är att fortsatt växa och nå ett fastighetsvärde om 2 miljarder kronor under 2021”, säger Dan Astrén, VD Signatur Fastigheter.

”Vi verkar på samma marknad, en marknad som vi på Trianon både kan och tror mycket på. Signatur Fastigheter är ett välskött bolag och vi ser fram emot att vara med som en långsiktig aktieägare”, säger Olof Anderson, VD i Trianon.

Den riktade emissionen kommer genomföras med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 22 april 2021. Genom emissionen ökar antalet B-aktier i Signatur Fastigheter till 29 068 264 och aktiekapitalet ökar med 1 908 713 SEK till 18 500 814 SEK.  Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Signatur Fastigheters möjligheter att förvärva fastigheter och växa bolaget för att på så vis skapa större värden för aktieägarna över tid.

Denna information är sådan information som Signatur Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 kl. 07:50 CET.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Astrén, VD, 040-608 82 00, astren@signaturfastigheter.se

 

Om Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Öresunds- och Stockholmsregionen. Vi växer genom förvärv av kassaflödesfastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Utvecklingsarbetet innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 8-604 22 55, e-post info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser. För mer information se: www.signaturfastigheter.se

 

Om Trianon

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger både bostäder och kommersiella lokaler i Malmö med omnejd. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 88 fastigheter om 419 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 76 procent bostads- och samhällsfastigheter och 24 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2021 på cirka 10,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se.

Dokument & länkar