Signatur Fastigheter har avträtt tomträtt till Bostadsrättsförening i Stockholm och avyttrat 20 bostadsrättsandelar

Signatur Fastigheter AB (publ) har idag avträtt tomträtten till fastigheten Vallhunden 7 i Stockholm till Bostadsrättsföreningen Vallhunden i Rågsved. 

I samband med bostadsrättsföreningens tillträde har husets lägenheter upplåtits med bostadsrätt till sina medlemmar. Signatur Fastigheter innehar 40 bostadsrättsandelar och har idag avyttrat 20 av dessa för en sammanlagd köpeskilling om 23 250 000 kr. Detta försäljningspris överstiger erlagda insatser för de 20 upplåtna lägenheterna med 15%.

Kvarvarande 20 lägenheter kommer Signatur Fastigheter sälja på öppna marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan AstrénCEO
040-608 82 00
astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

Signatur Fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 (0)8 505 65 172, e-post info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera