Företrädesemissionen i Simris Alg övertecknades

Simris Alg AB (”Simris Alg” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som offentliggjordes den 12 juni 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 101,6 procent, varav cirka 61,2 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 40,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtaganden inte kommer att nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 29,1 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 2,2 MSEK erläggs genom kvittning av fordringar.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I SIMRIS ALG. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DOKUMENT.

“Det här utfallet var vårt bästa scenario på alla sätt och vis och vi är jätteglada,” säger grundare och VD Fredrika Gullfot. “Det är en rejäl förstärkning av kassan, så nu kan vi öka tempot och genomföra våra planer. Jag är också särskilt glad för det stora intresset vi fått både i Sverige och internationellt, och alla som är med på vår mission att ersätta ohållbara marina råvaror.”

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som angivits i prospektet som offentliggjordes den 18 juni 2020. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 29,1 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 2,2 MSEK erläggs genom kvittning av fordringar mot Bolaget.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Simris Alg med 2 806 510,317 SEK genom utgivande av 32 305 032 aktier. Efter Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 4 677 517,195 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till 53 841 720 aktier efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (”BTU”) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. En (1) BTU innehåller tre (3) B-aktier samt två (2) teckningsoptioner av serie 2020/1.

Teckningsoptioner
En (1) teckningsoption av serie 2020/1 ger innehavaren rätt till teckning av en (1) ny B-aktie i Simris Alg. Perioden för utnyttjande infaller mellan den 2 oktober och den 16 oktober 2020. Lösenpriset för teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 17 september till och med 30 september 2020, dock inte lägre än kvotvärdet och inte högre än 1,80 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med
1 871 006,878 SEK genom utgivande av 21 536 688 nya B-aktier. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter det att BTU omvandlats till B-aktier och teckningsoptioner av serie 2020/1.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Malmö är legal rådgivare till Simris Alg i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Denna information är sådan information som Simris Alg AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 juli 2020 kl 13:29 CET.

Om Simris Alg AB
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar hållbara marina ingredienser från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.


Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.