Kallelse till årsstämma i Simris Alg AB (publ)

Report this content

Notice of annual general meeting

Tid: 25 maj 2022 klockan 11.00
Plats: Algfarmen, Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Time: 25 May 2022, at 11 00 am.
Place: The algae farm, Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Rätt att delta på stämman:

Right to participate:

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 maj 2022, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast torsdagen den 19 maj 2022.

Shareholders who wish to participate in the Annual General Meeting shall be recorded in their own name in the printout of the share register made by Euroclear Sweden AB ("Euroclear") on Tuesday 17 May 2022 and, shall notify the company of their intention to attend the Annual General Meeting no later than Thursday 19 May 2022.

Förvaltarregistrerade aktier:

Nominee registrerad shares:

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd innan tisdagen den 17 maj 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Sådan rösträttsregistrering kan göras retroaktivt och sådan registrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 19 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Shareholders whose shares are registered in the name of nominees must – in addition to their notification to attend the meeting – re-register such shares in their own name at Euroclear. Such registration can be temporary and must be effected no later than Tuesday 17 May 2022. Shareholders must inform their nominees and request re-registration of the shares well in advance of the aforementioned date. Such registration may be done retroactively and may be done by the nominee on Thursday 19 May 2022 at the latest.

Anmälan:

Notification:

Vänligen meddela senast torsdagen den 19 maj 2022 om du kommer att delta i stämman eller ej. Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög eller genom e-post till christoffer@simris.com.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt till bolaget samtidigt med anmälan. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.simrisalg.se).

Notification of attendance at the Annual General Meeting can be made in writing to the following address: Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög or by email to christoffer@simris.com.

When submitting notification of attendance please state name, personal identity number/corporate identity number, address and telephone number, number of shares and class of shares as well as number of advisors.

Shareholders represented by proxy should send a written and dated proxy together with the notification of attendance. The proxy may not be older than one year if a longer period of validity is not stated in the proxy, however not longer than five years from the date of issue of the proxy. A proxy form for this purpose is provided at www.simrisalg.se. If requested, the proxy shall be presented in original. Representatives of a legal entity shall present a certificate of registration or a corresponding document of qualification showing the person(s) authorized to sign for the legal entity.

Agenda:

1. Stämmans öppnande

1. Opening of the meeting.

2. Val av ordförande för stämman

2. Election of chairman at the meeting.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Preparation and approval of a voting list

4. Godkännande av dagordningen

4. Approval of the board of directors’ proposed agenda

5. Val av en eller flera justerare

5. Election of one or two persons to verify the minutes

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Examination if the meeting has been properly convened

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Presentation of the annual report and the auditor’s report

8. Beslut om:

8. Resolution in respect of


a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning

a) adoption of the income statement and the balance sheet


b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

b) allocation of the company’s profit according to the adopted balance sheet


c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

c) discharge from liability of the board members and the managing director

9. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

9. Determination of the number of board members and deputy board members to be elected by the meeting

10. Beslut om antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter

10. Determination of the number of auditors and deputy auditors or registered public accounting firms

11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

11. Determination of fees to the board members and the auditors

12. Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

12. Election of board members, chairman of the board and deputy board members, if any. Election of auditors and deputy auditors, if any, or registered public accounting firms

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

13. Resolution in respect of the board of directors’ proposal to authorize the board of directors to decide on issue of new shares in connection with acquisitions of companies/business

14. Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter

14. Resolution in respect of proposal to issue warrants to board members

15. Beslut om emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner

15. Resolution in respect of proposal to issue warrants to key employees

16. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen

16. Resolution in respect of guiding principles for election committee

17. Stämman avslutas

17. Closing of the meeting

Punkt / Item 2

Valberedningen föreslår att advokat Micael Karlsson utses till stämmans ordförande.

It is proposed that Micael Karlsson shall be chairman at the Annual General Meeting.

Punkt / Item 9

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

The election committee proposes that 4 ordinary board members, without deputies, shall be elected.

Punkt / Item 10

Valberedningen föreslår att ett (1) auktoriserat revisionsbolag utses.

The election committee proposes that a registered public accounting firm is appointed.

Punkt / Item 11

Valberedningen föreslår att styrelsearvode fortsatt skall utgå med 140 000 kr till ordföranden och 70 000 kr till stämmovalda ledamöter som inte är anställd i bolaget. För eventuellt tillkommande arbetsinsatser utöver sedvanligt styrelsearbete skall styrelseledamöter kunna erhålla konsultarvode på marknadsmässiga grunder.

The election committee proposes that fees to the board of directors shall be paid 140 000 SEK to the chairman of the board and 70 000 SEK to each one of the other board members elected by the general meeting, who are not employed in the group. The board members may consult for the company at a price in line with market practice.

Valberedningen föreslår att revisorn ska erhålla ersättning i enligt godkänd räkning.

The election committee proposes that fees to the auditors shall be paid in accordance with approved invoices.

Punkt / Item 12

Valberedningen föreslår omval av Magnus Högström Steven Schapera, Frank Puccio och Robert Quandt som ledamöter i styrelsen.

The election committee proposes that the board members Magnus Högström Steven Schapera, Frank Puccio and Robert Quandt are all re-elected as board members.

Valberedningen föreslår vidare omval till revisor av revisionsbolaget Ernst & Young AB, som har meddelat att om det blir valt så kommer det utse Peter Gunnarsson till huvudansvarig revisor.

The election committee proposes Ernst & young AB is elected as registered public accounting firm. Ernst & young AB has announced that if the Annual General Meeting is voting in accordance with the proposal, Ernst & young AB will appoint authorized public accountant Peter Gunnarsson as auditor in charge.

Punkt / Item 13

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier av serie A eller serie A och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier av serie A eller B. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att förutsättningarna i omvärlden och på kapitalmarknaden kan ändras mycket snabbt på grund av den globala pandemin. Skyndsamt agerande kan vara viktigt för att skydda bolaget och ägarnas intressen. Bolaget behöver kunna införskaffa kapital till bolaget för att säkra driften efterföljande verksamhetsår, marknadssatsningar och investeringar i utveckling och produktionskapacitet. Styrelsen bedömer att eventuella riktade emissioner även kan ha gynnsamma effekter på bolagets ägarstruktur och utvecklingsförmåga.  

För beslut i enlighet med detta bemyndigande krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

The board of directors proposes that the Annual General Meeting decides to authorize the board of directors to decide, on one or several occasions during the time up to the next Annual General Meeting, with or without deviation from the shareholders’ preferential rights, on issue of new shares of class A or B in the company or such instruments which entitles to issuance of new shares of class A or B. The authorization shall also include right to decide on issue of shares with provision stating payment with non-cash consideration, that shares may be subscribed for with right of set-off or otherwise with conditions referred to in Chapter 13 Section 5 first paragraph 6 of the Swedish Companies Act.

The rationale behind the decision is that it might be necessary for the company to act swiftly due to the current situation in the world. It is necessary for the company to be able to secure it financing and directed share issues may be beneficial for the company´s shareholder structure and ability to grow.

For a valid decision of the meeting in accordance with the board of directors’ proposal as above it is required that the decision is supported by shareholders representing at least two thirds of votes cast as well as of the shares represented at the meeting.

Punkt / Item 14
Större aktieägarna Erik Karlsson och Bengt Johansson föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, som incitamentsprogram till styrelsen. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till styrelseledamöter i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av ägare i samarbete med extern expertis.

Major shareholdersErik Karlsson and Bengt Johansson proposes that the annual general meeting resolves to issue warrants with the right to convert to shares in the company. The issue will be made with deviation from the shareholders’ preferential rights as an incentive programme for the board. The programme will offer the board members the possibility to take part in an increase in the company´s share price. It is expected that the programme will increase the interest for further growth and increase company loyalty during the years to come. The programme has been drafted in cooperation between the major shareholders and third party expertise.

Punkt / Item 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, som incitamentsprogram till ledningen och anställda i bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av styrelsen i samarbete med extern expertis.

The board proposes that the annual general meeting resolves to issue warrants with the right to convert to shares in the company. The issue will be made with deviation from the shareholders’ preferential rights as an incentive programme for key employees. The programme will offer the key employees the possibility to take part in an increase in the company´s share price. It is expected that the programme will increase the interest for further growth and increase company loyalty during the years to come. The programme has been drafted in cooperation between the board and third party expertise.

Punkt / Item 16

Styrelsen föreslår att stämman fastställer riktlinjerna för valberedningen enligt följande.

The board proposes that the annual general meeting confirms the guidelines for the election committee in accordance with the following.

Valberedningen ska utses senast 6 månader före ordinarie bolagsstämma. Representanter för de två största aktieägarna i bolaget samt bolagets styrelseordförande ska utgöra valberedning. Bolagets styrelseordförande sammankallar valberedningen och ska utse dess ordförande. Bolagets styrelseordförande får dock inte utses till valberedningens ordförande. Om en föreslagen ledamot avböjer att delta eller en utsedd ledamot avgår ska bolagets två största aktieägare i samråd utse en ersättare.

The election committee shall be appointed at the latest 6 months prior to the annual general meeting. Representatives for the 2 largest shareholders and the chairman of the board shall be appointed as the election committee. The chairman of the board shall convene the election committee and appoint its chairman, which may not be the chairman of the board. In case an appointed member of the committee resigns the 2 largest shareholders shall agree on its replacement.

* * * * *

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga beslutsförslag, valberedningens fullständiga beslutsförslag, större ägares fullständiga beslutsförslag liksom övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida, www.simrisalg.se/investerare, senast tre veckor innan stämman. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

The shareholders have the right to request information at the Annual General Meeting concerning conditions that may have an effect on the assessment of an item on the agenda and conditions that may have an effect on the assessment of the company’s financial situation.

The annual report and the auditor’s report, complete proposals for decision and other documents will be kept available for the shareholders at the company’s premises in Hammenhög and on the company’s web site, www.simrisalg.se/investerare, at the latest three weeks before the annual general meeting and will be sent to shareholders requesting it and stating their address.

Personal data may be used in relation to registration, preparation of voting list and minutes.

Styrelsen för Simris Alg AB (publ) / The board of Simris Alg AB (publ)
Org. nr. 556841-9187

For further information, please contact:

Steven Schapera, chairman, Simris Alg AB
Tel: +44 791 771 5533, email: steven@simris.com

About Simris Alg

Simris Alg is a pioneering biotechnology company dedicated to the enormous potential of microalgae in the discovery and production of high-quality bioactive substances and alternatives to unsustainable marine ingredients. We are engaged in research, development, and production of bioactive substances from microalgae, for nutraceutical, cosmetic and pharmaceutical applications. Our technology provides access to bioactive substances with new functions, while at the same time replacing unsustainable raw materials from endangered marine species and ecosystems.

Simris Alg’s share is traded on Nasdaq First North Growth Market with the ticker SIMRIS and ISIN-code SE0008091664. Mangold Fondkommission AB is the Company’s Certified Adviser, reachable by tel: 08-503 015 50 and email: ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar