Kallelse till extrastämma i Simris Alg AB (publ)

Report this content

SIMRIS ALG AB (PUBL)
KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Tid: 2019-12-19 klockan 15:00
Plats: Algfarmen, Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Rätt att delta på stämman:
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 december 2019, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast samma dag.

Förvaltarregistrerade aktier:
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd innan den 13 december 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Anmälan:
Vänligen meddela senast fredagen den 13 december 2019 om du kommer att delta i stämman. Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög eller per e-post till ir@simrisalg.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden (högst 2).

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet) till bolaget samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.simrisalg.se).

Agenda:

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande för stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller flera justerare
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om antal styrelseledamöter
  8. Val av styrelse
  9. Stämman avslutas

Beslutsförslag:

Punkt 2 – Val av ordförande för stämman
Valberedningen föreslår att Micael Karlsson utses till stämmans ordförande.

Punkt 7 och 8 – Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelse
Valberedningen kommer att presentera sitt förslag innan stämman.

* * * * *

Fullmaktsformulär liksom övriga handlingar hålls tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida, www.simrisalg.se/investerare. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen för Simris Alg AB (publ)
Org. nr. 556841-9187

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar