Kommuniké från årsstämma i Simris Alg AB (publ)

Report this content

Onsdagen den 8 maj 2019 hölls årsstämma i Simris Alg AB (publ). Vid stämman var 1 579 647 aktier representerade, vilket motsvarar 12 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Samtliga beslut fattades i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens föreslagna ändringar i bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier samt antal styrelseledamöter enligt följande:

Föregående lydelse:

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall lägst vara 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier.

§ 8 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter utan suppleanter, vilka utses på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ny lydelse:

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall lägst vara 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.

§ 8 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter, vilka utses på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att resultatdispositionen skulle ske i enlighet med den fastställda balansräkningen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Styrelse och revisor samt arvoden
Årsstämman beslutade att arvode skall utgå med sammanlagt 420 000 kr, varav 140 000 kr till ordföranden och 70 000 kr till var och en av övriga ledamöter. Arvode ska inte utgå till ordförande eller ledamot som är anställd i bolaget. Vidare beslutades att revisionsarvode utgår enligt godkända räkningar.

Till styrelsen valdes Pia Gideon (omval), Fredrika Gullfot (omval), Louise Nicolin (omval), Adam Springfeldt (omval), Nils Andersson (nyval) och Anders Frostenson (nyval). Pia Gideon valdes till styrelsens ordförande (omval).

Till revisionsbolag utsågs Ernst & Young AB med Martin Henriksson som huvudansvarig revisor (omval).

Bemyndigande till styrelsen
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 350 379,24 kronor. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier av serie B till ett högsta totalt antal av 4 033 127 aktier i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission av teckningsoptioner till anställda
Årsstämman beslutade om en riktad emission av högst 375 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 % av genomsnittlig betalkurs för bolagets aktie under perioden från och med den 10 maj 2019 till och med den 24 maj 2019. Löptiden på teckningsoptionerna ska vara fem år. Premien per teckningsoption ska vara marknadsmässig och baserad på Black & Scholes modell. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i bolaget och styrelsens ledamöter. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade emissionen. Vid tilldelning ska styrelsen iaktta fördelningsprincipen att teckningsoptionerna fördelas proportionellt efter antalet anställningsår (kalenderår) i bolaget och med företrädesrätt för bolagets anställda.

Fastställande av riktlinjer för valberedningen
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen enligt styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar