Kommuniké från årsstämma i Simris Alg AB (publ)

Torsdagen den 4 juni 2020 hölls årsstämma i Simris Alg AB (publ). Vid stämman var 3 723 521 aktier representerade, vilket motsvarar 17,3 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Samtliga beslut fattades i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens föreslagna ändringar i bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier enligt följande:

Föregående lydelse:
§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier skall lägst vara 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.

Ny lydelse:
§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 870 000 kronor och högst 7 480 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier skall lägst vara 21 500 000 aktier och högst 86 000 000 aktier.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att resultatdispositionen skulle ske i enlighet med den fastställda balansräkningen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Styrelse och revisor samt arvoden
Årsstämman beslutade att arvode skall utgå med 140 000 kr till ordföranden och 70 000 kr till stämmovalda ledamöter som inte är anställd i bolaget.

Till styrelsen valdes Johan Jörgensen (omval), Fredrika Gullfot (omval), Magnus Högström (omval), Nils Andersson (omval) och Anders Frostenson (omval).

Till revisionsbolag utsågs Ernst & Young AB med Martin Henriksson som huvudansvarig revisor (omval).

Bemyndigande till styrelsen
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital inom bolagsordningens gränser. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier av serie B. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning.

Fastställande av riktlinjer för valberedningen
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen enligt styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Taggar:

Prenumerera