Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie 2020/1

Simris Alg AB (”Simris Alg” eller ”Bolaget”) har som tidigare kommunicerats genomfört en företrädesemission av units om cirka 29,1 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är nu registrerad vid Bolagsverket. Sista dagen för handel med betalda tecknade units (BTU) är den 29 juli 2020. Avstämningsdag för omvandlingen är den 31 juli 2020, varefter BTU kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie 2020/1.

Aktier och teckningsoptioner som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto den 4 augusti 2020.

Första handelsdag för teckningsoptioner av serie 2020/1 förväntas vara omkring vecka 33 2020.

Varje  teckningsoption av serie 2020/1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Simris Alg. Perioden för utnyttjande infaller mellan den 2 oktober och den 16 oktober 2020. Lösenpriset för teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (”VWAP”) för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 17 september till och med 30 september 2020, dock inte lägre än kvotvärdet och inte högre än 1,80 SEK.

ISIN-kod för B-aktier i Simris Alg: SE0008091664
ISIN-kod för BTU i Simris Alg: SE0014555454
ISIN-kod för teckningsoptioner av serie 2020/1 i Simris Alg: SE0014555470

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Malmö är legal rådgivare till Simris Alg i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Om Simris Alg AB
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar hållbara marina ingredienser från odlade alger. Bolaget har som mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger, istället för från fisk och andra havslevande djur. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. 
Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon: 040-20 02 50 och email: ca@vhcorp.se.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Taggar:

Prenumerera