Simris Alg genomför riktad nyemission till garanter i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen

Simris Alg AB (“Simris Alg” eller “Bolaget”) har som tidigare offentliggjorts slutfört den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen i Bolaget den 12 juni 2020 (“Företrädesemissionen”). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av B-aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade B-aktier i Bolaget (“Ersättningsemissionen”).

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade B-aktier i Bolaget. Samtliga garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade B-aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2020, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 3 162 282 B-aktier.

Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. Teckningskursen i Ersättningsemissionen är enligt ingångna garantiavtal 0,90 SEK per B-aktie, motsvararande teckningskursen per B-aktie i Företrädesemissionen, vilken styrelsen anser vara marknadsmässig. Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Simris Alg med 3 162 282 aktier till totalt 57 004 002 aktier, varav 250 000 A-aktier och 56 754 002 B-aktier, beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket. Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 5,55 procent, beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB var finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Malmö var legal rådgivare till Simris Alg i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Om Simris Alg AB
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar hållbara marina ingredienser från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Simris Alg i någon jurisdiktion, varken från Simris Alg eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, har upprättats av Bolaget, granskats och godkänts av Finansinspektionen, och publicerats på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Taggar:

Prenumerera