Simris Alg genomför riktad nyemission till garanter i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen

Simris Alg AB (“Simris Alg” eller “Bolaget”) har som tidigare offentliggjorts slutfört den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen i Bolaget den 12 juni 2020 (“Företrädesemissionen”). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av B-aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade B-aktier i Bolaget (“Ersättningsemissionen”).

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade B-aktier i Bolaget. Samtliga garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade B-aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2020, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 3 162 282 B-aktier.

Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. Teckningskursen i Ersättningsemissionen är enligt ingångna garantiavtal 0,90 SEK per B-aktie, motsvararande teckningskursen per B-aktie i Företrädesemissionen, vilken styrelsen anser vara marknadsmässig. Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Simris Alg med 3 162 282 aktier till totalt 57 004 002 aktier, varav 250 000 A-aktier och 56 754 002 B-aktier, beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket. Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 5,55 procent, beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB var finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Malmö var legal rådgivare till Simris Alg i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Om Simris Alg AB
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar hållbara marina ingredienser från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Simris Alg i någon jurisdiktion, varken från Simris Alg eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, har upprättats av Bolaget, granskats och godkänts av Finansinspektionen, och publicerats på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Taggar:

Om oss

Simris Alg is a pioneering agribusiness growing algae in Sweden. We save and protect endangered marine habitats, by producing unique ingredients from farmed microalgae instead of fish and other marine animals. Our goal is to be the beacon for positive change in business. We are based in Hammenhög, Österlen, close to the sun and the sea.

Prenumerera