Simris Alg offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

Report this content

Styrelsen för Simris Alg AB (publ) (”Simris Alg” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen av units med företrädesrätt för Simris Algs aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Företrädesmissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 75 procent av den initiala emissionsvolymen. Vid full teckning i företrädesemissionen och vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 57,5 MSEK.

Företrädesemissionen i sammandrag:

  • Aktieägare i Simris Alg erhåller en (1) uniträtt för varje A- eller B-aktie som innehas på avstämningsdagen den 16 oktober 2019. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra aktier och en teckningsoption (TO 2 B).
  • Emissionskursen är 14,00 SEK per unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
  • Varje teckningsoption (TO 2 B) berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget och kan nyttjas för teckning under november-december 2020. Teckningskursen per B-aktie är 4,50 SEK.
  • Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader.
  • Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna i företrädesemissionen tillförs bolaget ytterligare cirka 12,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning sker under perioden 18 – 31 oktober 2019.
  • Handel i uniträtter sker under perioden 18 – 29 oktober 2019.
  • Bolaget har ingått tecknings- och garantiåtaganden motsvarande cirka 75 procent av emissionens totala belopp.

Utöver företrädesemissionen genomför Bolaget en riktad emission av teckningsoptioner (TO 2 B, d.v.s. samma serie som i företrädesemissionen), som tecknas av ett antal kvalificerade investerare. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna i den riktade emissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.

Vid full teckning i företrädesemissionen och vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna (TO 2 B) tillförs Bolaget cirka 57,5 MSEK.

Prospektet kommer att finnas tillgängliga på Simris Algs hemsida www.simrisalg.se, Finansinspektionens hemsida www.fi.se, Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida www.stockholmcorp.se samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.

För närmare information om företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort prospekt.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Jonas Sohlman, CFO
Tel: +46 (0) 706 552 582, email: jonas@simris.com

 

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.