• news.cision.com/
  • Simris Alg/
  • Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner serie 2020/1 SIMRIS TO3B har fastställts till 0,59 SEK

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner serie 2020/1 SIMRIS TO3B har fastställts till 0,59 SEK

Report this content

Lösenpriset för teckningsoptioner av serie 2020/1 (SIMRIS TO3B) har fastställts till 0,59 SEK. Inlösenperiod är 2 oktober 2020 - 16 oktober 2020. Sista dag för handel med SIMRIS TO3B är den 14 oktober 2020.

Simris Alg AB (”Simris Alg” eller "Bolaget") genomförde under det andra kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units. Varje (1) unit bestod av tre (3) nyemitterade aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner. De som tilldelades units erhöll därmed två (2) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/1 (TO3) per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptionerna var bestämd till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie under mätperioden från och med den 17 september till och med 30 september 2020, dock inte lägre än kvotvärdet och inte högre än 1,80 SEK. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen uppgick under mätperioden till cirka 0,84 SEK och således är lösenpriset fastställt till 0,59 SEK.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie 2020/1 (TO3):

  • Nyttjandeperiod: 2 oktober 2020 - 16 oktober 2020.
  • Emissionsvolym: 21 536 688 teckningsoptioner av serie 2020/1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 21 536 688 aktier och Simris Alg kan tillföras som högst cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader.
  • Lösenpris: Lösenpriset, beräknad enligt 70 % av volymvägd genomsnittlig kurs från och med den 17 september 2020 till och med den 30 september 2020, är fastställd till 0,59 SEK.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner serie 2020/1 (TO3): 14 oktober 2020.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 16 oktober 2020, alternativt avyttras senast den 14 oktober 2020, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner TO3 inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Ägarbrev till teckningoptionsinnehavare av serie 2020/1 (TO3) finns att tillgå från Bolaget hemsida https://simrisalg.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/#prospekt. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i det prospekt som publicerades den 18 juni 2020, i samband med den företrädesemission av units som offentliggjordes den 12 juni 2020. Även prospektet finns att tillgå på ovanstående webbaddress.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionenr ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.simrisalg.se och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Malmö är legal rådgivare till Simris Alg kring teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se

Kontaktuppgifter Bolaget
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tfn: +46 (0)761 345 474
E-post: gullfot@simris.com
www.simrisalg.se

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som utvecklar bioaktiva ämnen från odlade alger. Bolaget har som mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger, istället för från fisk och andra havslevande djur. Simris Alg grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling i Hammenhög på Österlen. Simris Algs första produkter säljs under det egna konsumentvarumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50 och epost ca@mangold.se.

Taggar:

Prenumerera