SIS mycket oroliga för att svenska fackspråket hotas

I regeringens budgetproposition för 2015 föreslås att anslaget till Terminologicentrum, där SIS är delägare, ska minskas med drygt 4 miljoner kronor. SIS tycker att det vore mycket olyckligt om detta beslut röstas igenom i riksdagen.

Om budgetpropositionen antas i december innebär det att TNC från och med år 2016 inte längre kan agera som nationellt centrum för terminologi och fackspråk, dvs. utföra sitt uppdrag att verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i svenskt näringsliv och samhälle.

– SIS känner mycket stor oro för att det svenska fackspråket hotas av förslaget i budgeten, säger Elisabeth Darius, tf VD på SIS.

Terminologiarbetet främjar entydig, effektiv och rationell fackspråkskommunikation, höjer effektiviteten i standardiseringsarbetet, ökar företags och organisationers konkurrenskraft genom att bidra till en effektiv och konsekvent informationsbehandling och bidrar till att höja kvaliteten på terminologier som skapas och utvecklas inom olika fackområden.

I ett effektivt fungerande informations- och kunskapssamhälle uppstår färre missförstånd i kommunikationen mellan människor, mellan datorer och mellan människa och dator, vilket sparar såväl tid som pengar.

Arbetet med terminologi är en långsiktig verksamhet. Det bevisas också av att det ända sedan slutet av 1940-talet har skänkts statliga pengar till denna typ av verksamhet.

– För SIS verksamhet är det arbete som görs av TNC av yttersta vikt. Terminologi ingår i snart sagt alla 119 000 standarder som vi på SIS utarbetar och tillhandahåller. Betydelsen av god och enhetlig terminologi kan helt enkelt inte överskattas och är en grundläggande del i det arbete som vi utför, säger Elisabeth Darius, tf vd på SIS.

– Utan TNC skulle arbetet med en mycket viktig beståndsdel inom standardisering, nämligen terminologi, försvåras avsevärt. Vi utarbetar standarder tillsammans med våra 1700 medlemmar, som är ett tvärsnitt av alla Sveriges storföretag, kommuner, regioner och myndigheter, branschföreningar, små- och mellanstora företag och fåmansbolag. Dessa standarder kommer hela Sveriges befolkning till nytta genom effektivitetsvinster och ökad handel och export, säger Elisabeth Darius.

SIS uppmaning till regeringen är att ompröva förslaget att minska anslaget till TNC. Den ytterst lilla besparingen det handlar om – några få miljoner – får långtgående konsekvenser som i slutänden hela Sveriges befolkning förlorar på.

Presskontakt på SIS:
Niki Westerberg, t.f. kommunikations- och marknadschef
070-426 0593, niki.westerberg@sis.se

Relaterade länkar:
Länk till budgetpropositionens avsnitt om näringsliv där TNCs anslagspost ingår: http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/83/43/7179eeba.pdf   (Sidan 93, avsnitt 3.8.13, 1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet)

Bakgrund Terminiologicentrum:
http://www.tnc.se/tnc-mister-statsbidrag-vard-av-svenskt-facksprak-hotad.html

Svenska Akademin, som också är delägare i TNC, debattartikel i DN:
http://www.dn.se/debatt/forlusten-for-svenskan-ar-storre-an-statens-besparing/

SIS tekniska kommitté för terminologi och språkliga resurser:
http://www.sis.se/terminologi-och-dokumentation/ordlistor/allmänt/sis-tk-115

 
SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder. De möts hos oss för att hitta gemensamma lösningar, som bidrar till innovationer och underlättar handel och export. Våra kunder kommer från privat och offentlig sektor. Vi tar till vara deras intressen genom att representera Sverige i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN och ISO. Standardisering bidrar till den svenska samhällekonomin med 25 miljarder kronor ­– per år.

SIS är en ideell organisation med 150 medarbetare och har en omsättning på 245 miljoner kronor per år. Utöver att driva standardiseringsprojekt, säljer vi bland annat standarder, utbildningar och rådgivning.Taggar:

Om oss

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. Läs mer på sis.se.

Prenumerera

Dokument & länkar