Sitras verksamhetsberättelse 2012: Den ekonomiska och samhälleliga osäkerheten ökade – Sitras roll som oberoende påverkare allt viktigare

I fjol satsade Sitra till exempel på energieffektiv planläggning och byggnad, införande av förnybar närenergi, praxis för servicesedlar, hälsokiosker och ledning inom den offentliga sektorn ur både koncernledningens och lagberedningsprocessens perspektiv.

Sitra bygger framtidens Finland. I praktiken sker detta genom proaktiva åtgärder, forskning, pilotprojekt, företagsfinansiering, utbildning och omfattande samhällspåverkan. Som en framtidsfokuserad organisation som griper tag i systemiska utmaningar har Sitra en särskilt viktig roll i osäkra tider.

År 2012 ökade den försvagade konkurrenskraften och försörjningskvoten, de sinande naturresurserna och den dyrare energin pressen på strukturella reformer i Finland, samtidigt som nyhetsflödet präglades av västländernas överskuldsättning. Den tröga kommun- samt social- och hälsovårdsreformen och hjälpbehoven i flera euroländer hettade upp stämningen under året.

”Sitras roll som en uppskattad expert, en oberoende påverkare samt som en aktiv experimenterare och utvecklare ger oss en möjlighet att påverka viktiga samhällsfrågor redan under beredningen och också att genomföra reformer i praktiken”, säger överombud Mikko Kosonen. Resultaten av de projekt och program som avslutades 2012 är ett bevis på Sitras omfattande påverkningsarbete på olika samhällsnivåer.

Mot en hållbar välfärd i teorin och praktiken

”Den förändring i den byggda miljön som Sitras Energiprogram satte i gång kan betydligt sänka byggnadernas förbrukning av uppvärmningsenergi och el fram till 2020”, anser expertföretaget Gaia Oy i sin rapport.

Sitras långsiktiga arbete för att utveckla den byggda miljöns energieffektivitet, planläggning och de nationella energibestämmelserna kommer att bära frukt efter flera år, men redan i dag visar experternas kalkyler att Finlands växthusutsläpp kan minskas med fem procent fram till 2020 genom realiserbara energisparåtgärder.

Projekten Hälsokiosk, Servicesedel och Taltioni är i sin tur exempel på Sitras verksamhet genom vilka man reformerat hälsovårdssystemets servicestrukturer och medborgarnas valfrihet på kommunnivå och bland medborgarna. Med hälsokioskerna har man lanserat hälsotjänster med låg tröskel i köpcentrum, medan servicesedelprojektet har främjat medborgarnas valfrihet bland annat genom att utbilda kommunala beslutsfattare i införandet av servicesedlar och ta fram läromedel samt genom att testa och sprida bästa praxis. I projektet hälsoliggare har man planerat och genomfört ett tillförlitligt personligt e-hälsokonto, dvs. webbtjänsten Taltioni via vilken medborgarna självständigt och bättre än tidigare kan följa upp sin hälsa.

Organisationsreformen avslutade programmen, mer samarbete i stället

Under 2012 genomfördes en stor innehålls- och verksamhetsmässig reform i Sitra. Syftet med den var att snabba upp Sitras reaktionsförmåga samt att förtydliga sambandet mellan strategin och det dagliga arbetet. De separata programmen ersattes med en matrisaktig operativ modell samt med teman och nyckelområden som siktar på att förverkliga den gemensamma visionen.

Enligt Sitras vision kräver en hållbar välfärd social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Utvecklingen av affärsverksamheten har sedan flera år varit en hörnsten i Sitras verksamhet. I fjol kompletterades den med två teman som fokuserar på hållbar välfärd och under vilka Sitras utvecklingsarbete sker i projektform. Dessa teman är Ekologisk hållbarhet och Livskraftiga människor och sporrande strukturer.

Stabil ekonomi trots marknadsfluktuationer

Sitra finansierar sin verksamhet främst med eget grundkapital men också med intäkterna från den operativa finansieringsverksamheten. Marknadsvärdet på grundkapitalet har fluktuerat kraftigt de senaste åren på grund av utvecklingen på aktiemarknaden. I slutet av året uppgick Sitras grundkapital till 651 miljoner euro. År 2012 gav placeringstillgångarna en avkastning på 10,4 procent, medan avkastningen året innan landade 8,0 procent på minus.

Under 2012 avyttrade Sitra hela sitt innehav i sex företag och en del av innehavet i ett företag. De nya företagsinvesteringarna riktades till temaområdenas strategiska fokusområden. Under året gjorde Sitra nya investeringar i fem företag, och i slutet av året hade Sitra 35 företag i sin kapitalinvesteringsportfölj.

Ytterligare information

Veera Heinonen, direktör, kommunikation och samarbetsrelationer, 050 372 5244, veera.heinonen@sitra.fi

Sitras verksamhetsberättelse och bokslut 2012 (.pdf): http://www.sitra.fi/julkaisut/Toimintakertomus/2012/Sitra_Verksamhetsberattelse2012.pdf

Berättelsen kan också beställas på julkaisut@sitra.fi.

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
Ett gott liv skapas med gemensamma krafter. Sitra är en offentligrättslig fond, som bygger morgondagens framgångsrika Finland. Vi förhåller oss proaktivt till förändringskrafterna i samhället och föregriper deras effekter på finländarna. Genom praktisk verksamhet tar vi fram nya handlingsmodeller och stimulerar affärsverksamhet som siktar på hållbar välfärd.