Sivers Semiconductors AB (publ) Delårsrapport Q2, Januari – Juni 2021

Report this content

Andra kvartalet 2021

 • Intäkterna uppgick till 26 911 TSEK (21 445), en ökning om 25%
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -20 080 TSEK (-9 068)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -28 009 TSEK (-16 590)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -28 897 TSEK (-22 392)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,19 (-0,16)
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 3,13 (2,15)

Januari–juni 2021

 • Intäkterna uppgick till 40 751 TSEK (44 255), en minskning om 8%
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -37 851 TSEK (-20 070)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -53 811 TSEK (-35 049)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -55 130 TSEK (-43 609)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,36 (-0,32)
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 3,13 (2,15)

Väsentliga händelser under andra kvartalet:

 • Sivers Semiconductors AB meddelade 12 maj att dotterbolaget Sivers Wireless har vunnit ny design win med ett nordamerikanskt telekombolag.
 • På årsstämman den 20 maj 2021 valdes Carolina Tendorf till ny styrelseledamot.
 • Sivers Semiconductors AB meddelade 1 juni att dotterbolaget Sivers Wireless och det litauiska hi-techbolaget 8devices har passerat en kritisk milstolpe i deras utveckling av en ny 60 GHz-produkt för fast trådlös bredbandsaccess (FWA). 8devices uppskattar att tidigare indikerat ordervärde om 70-100 MSEK under perioden 2021-2024, ökat med 30-50%.
 • Den 3 juni godkände Nasdaq Stockholms bolagskommitté Sivers Semiconductors ansökan om upptagande av Sivers Semiconductors aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista var torsdagen den 10 juni 2021.
 • Sivers Semiconductors AB:s dotterbolag Sivers Photonics meddelade 3 juni att de har passerat en signifikant milstolpe tillsammans med sina partners Imec och ASM AMICRA i sitt gemensamma silicon photonics-projekt.
 • Sivers Semiconductors AB meddelade den 7 juni att dess dotterbolag Sivers Wireless har tecknat ett återförsäljaravtal med den japanska elektronikspecialisten Shoshin. Avtalet avser samarbete i japanska marknaden.
 • Den 9 juni meddelade Sivers Semiconductors AB att dotterbolaget Sivers Wireless har fått en design win från TMYTEK i Taiwan för sin 60 GHz-millimetervåg-IC och antennmodul.
 • Den 10 juni meddelade Sivers Semiconductors AB att dotterbolaget Sivers Photonics har fått en ny order för optisk avkänning om cirka 14 miljoner kronor från en av sina etablerade Fortune 100-kunder.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Styrelsen för Sivers Semiconductors AB har beslutat om nyemission av aktier av serie C samt återköp och omvandling av aktier av serie C. Syftet är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram samt likviditet hänförliga till sociala avgifter av sådana program.

 

Nyckeltal

TSEK 

2021
Apr–Jun
2020
Apr–Jun
2021
Jan–Jun
2020
Jan–Jun
2020
Jan–Dec
Intäkter 26 911 21 445 40 751 44 255 96 170
EBITDA -20 080 -9 068 -37 851 -20 070 -55 661
EBIT -28 009 -16 590 -53 811 -35 049 -85 710
Periodens resultat -28 897 -22 392 -55 130 -43 609 -195 782
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,19 -0,16 -0,36 -0,32 -1,37
Eget kapital per aktie, SEK 3,13 2,15 3,13 2,15 3,44


 

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl.10.00 torsdagen den 19 augusti 2021.
Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/7854093448544534029

 

 

VD-kommentar
 

Andra kvartalet innebar som väntat ett första steg ur pandemin vilket bidrog till en positiv utveckling för bolaget där framförallt Wireless började få igång tillväxten. Vi genomförde dessutom en lyckad flytt till Nasdaqs huvudlista enligt plan. Vi fortsatte att bygga vår kundbas och hade mycket bra dialoger med såväl gamla som nya kunder och partners. Nettoomsättningen för andra kvartalet var 27 miljoner kronor vilket är en ökning med 25 procent jämfört med samma period föregående år. Omsättningen för Wireless ökade med 118 procent.

Under kvartalet fortsatte vi att investera för tillväxt, bland annat i produktionskapacitet, kundsupport, försäljning och marknadsföring. EBIT var -28 miljoner kronor, en försämring med 11 miljoner kronor jämfört med föregående år. Denna kostnadsökning är enligt plan och har flera orsaker. Främst avser detta kostnader av engångskaraktär för Nasdaqs noteringsprocess om c:a 8 miljoner kronor. Ökade personalkostnader avser rekryteringar för att säkra framtida stark tillväxt. Vid utgången av kvartalet hade vi 117 anställda vilket är 18 personer fler än vid utgången av andra kvartalet föregående år.

Under kvartalet presenterade affärsområdet Wireless flera viktiga nyheter. Bland annat nya design-wins, dels med TMYTEK i Taiwan och dels med ett nordamerikanskt telekombolag som kommer att utveckla produkter för olicensierad 5G. Totalt har vi nu 26 design-wins. Vår marknadsledande 60 GHz-teknologi är även grunden till vårt avtal med det litauiska high-techbolaget 8devices. Under kvartalet ökade 8devices sitt uppskattade behov av utrustning från oss med 30–50 procent för 2021–2024, vilket skulle innebära en försäljning om 90–150 miljoner kronor.

Inom Photonics gjordes också framsteg och vi fick bland annat ytterligare en uppföljningsorder om 14 miljoner kronor för optisk avkänning från vår största Fortune 100-kund som vi nu arbetat med i snart tre år. Det sammanlagda ordervärdet under dessa år uppgår till knappt 100 miljoner kronor och för varje order ökar chansen att vi kommer att vara en del av framtida volymproduktion av kundens sensorer. Under kvartalet lyckades vi dessutom, tillsammans med våra partners Imec och ASM AMICRA, säkerställa integration av lasrar från vår plattform med Imec’s Silicon photonics plattform, vilket kommer att accelerera användningen av silicon photonics inom många applikationsområden.

Vid utgången av kvartalet hade vi en stark kassa som fortsatt kommer att användas för vår organiska och internationella expansion.

Under andra kvartalet nåddes en viktig milstolpe när vår aktie noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista. Noteringen är en kvalitetsstämpel och ytterligare en viktig pusselbit i vår fortsatta expansion och utveckling av bolaget. Den stärker vår profil och vårt varumärke både hos våra kunder och hos investerare vilket innebär att vi får utökad tillgång till den svenska och de internationella kapitalmarknaderna. Dessutom ökar vår förmåga att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Sammantaget är noteringen en viktig del i att skapa ökat långsiktigt aktieägarvärde.

Hela Sivers har arbetat hårt för att nå dit vi är idag. I takt med att våra samhällen öppnas upp ser vi stora möjligheter att få utväxling på det hårda arbete som lagts ned inom bolaget. Våra konkurrenskraftiga produkter och globala nätverk gör oss väl rustade för att fånga den framtida marknadspotentialen, därför fortsätter jag att vara mycket optimistisk inför framtiden.

Anders Storm, VD och koncernchef


 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef
Tel: +46(0) 702 62 63 90
E-post: anders.storm@sivers-semiconductors.com

 

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 08:00 CET.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: www.sivers-semiconductors.com

Prenumerera