Sivers Semiconductors genomför en riktad nyemission om 400 miljoner SEK

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


Sivers Semiconductors AB (”Sivers Semiconductors” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, genomfört en riktad nyemission om 17 021 277 stamaktier, motsvarande cirka 400 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgick till 23,5 kronor per aktie. Den Riktade Nyemissionen var kraftigt övertecknad med stort intresse från svenska och internationella institutionella investerare. Likviden som tillförs Bolaget i den Riktade Nyemissionen ska användas till att finansiera förvärvet av MixComm, Inc. (”MixComm” respektive ”Förvärvet”), som offentliggjordes av Bolaget tidigare idag, samt att tillgodose Bolagets rörelsekapitalsbehov.

Bolagets styrelse har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2021 och i enlighet med den avsikt som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, genomfört den Riktade Nyemissionen om 17 021 277 nya stamaktier till en teckningskurs om 23,5 SEK per aktie. Styrelsens bedömning är att teckningskursen i den Riktade Nyemission är marknadsmässig eftersom den har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 10 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 14 oktober 2021 och 6 procent jämfört med 10 dagars volymvägda genomsnittlig aktiekurs (VWAP). Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget erhålla en likvid om cirka 400 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att finansiera Förvärvet samt att tillgodose Bolagets rörelsekapitalsbehov. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed är mest fördelaktigt för Sivers Semiconductors och dess aktieägare.

”Vi välkomnar alla nya aktieägare till Sivers-familjen och tackar befintliga aktieägare för deras starka stöd i denna process. Detta är ett mycket viktigt steg i vår fortsatta tillväxtresa och vi förflyttar oss nu in i en mycket intressant marknadsposition inom mmWave. Vi ser fram emot att gå samman med MixComm och driva värdeskapande för alla våra aktieägare under många år”, säger Anders Storm, VD för Sivers Semiconductors.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier i Bolaget med 17 021 277, från 157 745 647 aktier till 174 766 924 aktier. Aktiekapitalet ökar med 8 510 638,5 SEK, från 78 872 823,5 SEK till 87 383 462 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 10 procent av antalet aktier och cirka 11 procent av antalet röster i Bolaget efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 360 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen. Bolagets styrelse och ledning har åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Sivers Semiconductors under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen.

Genomförandet av Förvärvet är villkorat av, bland annat, ett godkännande på en extra bolagsstämma i Sivers Semiconductors för att bemyndiga styrelsen att genomföra en apportemission samt myndighetsgodkännande från Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS). Den extra bolagsstämman förväntas hållas i början av november 2021. Den Riktade Emissionen är inte villkorad av något godkännande från extra bolagsstämma.

Ett antal befintliga större aktieägare, bestående av Erik Fällström, Keith Halsey, Swedbank Robur Ny Teknik och AMF Aktiefond Småbolag, som tillsammans innehar cirka 41 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har åtagit sig eller angett avsikt att rösta för förslaget att bemyndiga styrelsen att besluta om apportemissionen vid den extra bolagsstämman.

Rådgivare
Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner, Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto Securities AB i samband med den Riktade Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: anders.storm@sivers-semiconductors.com


Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2021 kl. 24:00 CEST.

Viktig Information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i

EESoch inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Pareto Securities. Pareto Securities agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter,

förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och accepterar inte något ansvar för hur de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande överensstämmer med det faktiska resultatet eller utfallet. Varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Sivers Semiconductors aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Sivers Semiconductors aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Sivers Semiconductors aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Sivers Semiconductors aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Sivers Semiconductors aktier.

 Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Sivers Semiconductors aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

 

 

 


  


 

 

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: www.sivers-semiconductors.com