Svåra isförhållanden men inget extremt läge för de svenska isbrytarna

Den ihållande vinterkylan har orsakat relativt svåra isförhållanden i de svenska farvattnen den senaste veckan. Sjöfartsverkets isbrytare arbetar dygnet runt med att assistera sjöfarten.

- Just nu är isläget relativt svårt men inte extremt. Vi räknar med att förhållandena kommer att bestå ett tag framöver, säger Tomas Årnell, isbrytardirektör på Sjöfartsverket.

Under den gångna veckan har det varit fortsatt kallt och istillväxten har fortsatt i samtliga farvatten. Sjöfarten har haft assistansbehov i såväl hela Bottniska viken som i Vänern. Det har blivit relativt svåra isförhållanden i framförallt Skelleftebukten, södra Bottenviken och i Norra Kvarken, men även den svenska kusten i Bottenhavet har drabbats av ispress i och med att hårda nordostliga vindar dragit ner över landet.

Vid ispress pressas isen mot land, mot landfast is eller mot långsammare drivande is. Det bildas packisvallar där isflaken staplas huller om buller på varandra. Övervattensdelen av packisvallarna är endast någon eller några meter hög men undervattensdelen kan sträcka sig flera tiotals meter djupt. Packisvallarna kan vara mycket besvärliga hinder för sjöfarten.

- De svåra isförhållandena med kraftig ispress har inneburit att fartygen bitvis fått assisteras ett i taget eller i vissa fall tvingats vänta på bättre väderförhållanden och det har därigenom uppstått väntetider för trafiken i Bottenviken, säger Tomas Årnell.

I och med ispressen mot svenska kusten i Bottenhavet har resurser behövts för assistansverksamhet i dessa områden. Isbrytaren Ymer assisterar för närvarande sjöfarten på norra och mellersta Bottenhavet medan isbrytaren Ale tar hand om trafiken i Gävlebukten. Övriga svenska och finska isbrytare hjälps gemensamt åt i Bottenviken och i norra Kvarken för att komma ikapp och för att fortsättningsvis minimera väntetiderna.  

Sverige och Finland har ett nära samarbete för isbrytningen i Bottenhavet, Bottenviken och i Ålands hav. Det innebär att svenska isbrytare emellanåt assisterar på finskt vatten och omvänt. Det är den samlade bedömningen av sjöfartens assistansbehov som avgör var isbrytarna sätts in, vilket innebär att resurserna utnyttjas optimalt.

- Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark, säger Tomas Årnell.

Prognosen talar om viss lindring i kylan men de relativt svåra isförhållandena beräknas bestå ännu ett tag framöver. Planeringen framöver är att isbrytarna Atle, Frej, Oden, Kontio och Urho fortsätter att i huvudsak assistera trafiken i mellersta och norra Bottenviken men att de även stöttar sydvart mot norra Kvarken utifrån hur behoven ser ut. Otso och Sisu assiterar i södra Bottenviken och i norra Kvarken medan Ymer, Ale och Zeus tar hand om Bottenhavet. Scandica och Bonden fortsätter att assistera i Vänern.

Den omfattande verksamheten har medfört hög bränsleförbrukning och isbrytarna måste i tur och ordning fylla på förråden för fortsatt assistansverksamhet. Under torsdagen den 21 mars bunkrade Atle bränsle i Örnsköldsvik i samband med personalskifte och under den kommande helgen behöver även Frej fylla på sina tankar.

Fakta om svensk isbrytning

Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar fartyg som har problem att komma fram. Isbrytarna ger handelsfartygen assistans genom att övervaka, dirigera, leda och bogsera. Fartyg lämpade för vintersjöfart erhåller isbrytarassistans i svenska kustfarvatten och på sjövägarna mellan öppet vatten till havs och farvatten som är skyddade för havsis, drivis, packis eller liknande ishinder. Sjöfarten ska fungera oavsett årstid.

Sjöfartsverket har fem egna isbrytare, Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Även verkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga. Vid behov hyrs externa resurser in. Dessutom bedriver Sjöfartsverket samarbeten såväl med Finland som internationellt för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Isbrytarledningen är stationerad i Norrköping och är i tjänst dygnet runt under issäsongen.

Följ isbrytarna i realtid:

http://balticice.cloudapp.net/

Ytterligare upplysningar:
Sjöfartsverkets isbrytarledning, 0771-63 25 25
Daniel Lindblad, informatör, Sjöfartsverket, 010-478 60 44

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till 1,8 miljarder kronor och antalet anställda till 1150.

Taggar:

Media

Media

Citat

Just nu är isläget relativt svårt men inte extremt. Vi räknar med att förhållandena kommer att bestå ett tag framöver
Tomas Årnell, isbrytardirektör på Sjöfartsverket
De svåra isförhållandena med kraftig ispress har inneburit att fartygen bitvis fått assisteras ett i taget eller i vissa fall tvingats vänta på bättre väderförhållanden och det har därigenom uppstått väntetider för trafiken i Bottenviken
Tomas Årnell, isbrytardirektör på Sjöfartsverket
Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark
Tomas Årnell, isbrytardirektör på Sjöfartsverket