Halvårsrapport 2018

Finansiell översikt 

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT HALVÅR 2018

Totala intäkter uppgick till 2 300 TSEK (2 632)

Rörelseresultatet uppgick till -763 TSEK (-335)

Periodens resultat uppgick till -755 391(-335)

Resultat per aktie uppgick till -0,04

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 2 2018

Totala intäkter uppgick till 882 TSEK (1 346)

Rörelseresultatet uppgick till -381 TSEK (-469)

Periodens resultat uppgick till -381 TSEK (-269) 

Resultat per aktie uppgick till -0,02

ANTALET AKTIER 

Bolaget har per 2018-06-30, 17 215 664 stycken aktier. 

Varav 800 000 av serie A och 16 415 664 stycken av serie B.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport 3 20181026

Väsentliga händelser januari-juni 2018

-       Bolaget har tillförts ca 3,5MSEK i nytt kapital (efter emissionskostnader), genom en  företrädesemission.

-       Ny styrelse i Sjöstrand Coffee. Arbetet i Sjöstrand Coffee´s nya styrelse har inletts

-       Bolaget har investerat i lager för att säkra produktförsörjningen av företagets webbshop. På grund av tidigare likviditetsbrist har försäljningen påverkats negativt då produkter sålt slut i lager. 

-       Under första halvan av 2018 har omsättningen i webbshopen ökat med 25% jämfört med samma period föregående år. 

-       Utvecklingsarbete av Sjöstrand Coffee's nya kaffebryggare har inletts.

VD's kommentarer

Under årets första halva har Sjöstrand Coffee tillförts nya likvida medel om ca 3,5MSEK genom en företrädesemission. Bolaget och dess styrelse har inlett arbetet med att driva igenom kommunicerade investeringar i bolaget med kapital som medfördes i företrädesemissionen. Ett viktigt arbete för att nå styrelsens uppsatta mål för ökad omsättning och resultat 2018 och framåt.

Sjöstrand Coffee har första halvåret omsatt 2,3MSEK, med ett minusresultat för koncernen om 755 TSEK.

Under första halvåret 2018 har omsättningen påverkats negativt då produkter varit slut i lager. Trots detta växer Sjöstrand Coffee´s webshop och antalet nya och återköpande kunder ökar varje månad. Bolagets webbshop stod för en 25% ökning av omsättningen första halvan 2018 jämfört med samma period föregående år.

Med nytt kapital, säkrad produktförsörjning, en växande webbshop, och ett tydligt fokus gör vi allt för att överträffa bolagets förväntningar avseende omsättning och resultat.

Niklas Gustafsson 

VD Sjöstrand Coffee Int AB

Om oss

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar