Halvårsrapport 2019

Report this content

Finansiell översikt 

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT HALVÅR 2019

Totala intäkter uppgick till 3 119 TSEK (2 300)

Rörelseresultatet uppgick till -835 TSEK (-763)

Periodens resultat uppgick till -835 TSEK(-755)

Resultat per aktie uppgick till -0,05

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 2 2019

Totala intäkter uppgick till 1264 TSEK (882)

Rörelseresultatet uppgick till -570 TSEK (-381)

Periodens resultat uppgick till -570 TSEK (-381) 

Resultat per aktie uppgick till -0,03

ANTALET AKTIER 

Bolaget har per 2018-06-30, 17 215 664 stycken aktier. 

Varav 800 000 av serie A och 16 415 664 stycken av serie B.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport 3 20191025

Väsentliga händelser januari-juni 2019 

-       Bolaget har ökat omsättningen med 46% första halvåret 2019 i jämförelse första halvåret 2018.

-       Sjöstrand Coffee har inlett samarbete med ett av Sveriges ledande mediaföretag som innebär att Sjöstrand erhåller kraftig marknadsföring under de kommande 36 månaderna.

-       Under juni månad gjordes en genomlysning av bolagets marginalstruktur som lett till en prisjustering på företagets samtliga produkter.

-       Sjöstrand Coffee har lanserat ett nytt klimatpositivt kapselkaffe där företaget kompenserar för mer CO2 än vad som släpps ut genom hela värdekedjan. Detta görs tillsammans med VI-skogen som bland annat planterar träd som binder och lagrar CO2.

VD's kommentarer

Under årets första halva har Sjöstrand Coffee ökat omsättningen med ca 46% i jämförelse med samma period föregående år. Sjöstrand har även fokuserat på att hitta rätt marginalstruktur och genomförde under juni månad en prisjustering på samtliga produkter. En justering som ska ge en positiv effekt på resultatet när företaget når nästa omsättningsnivå.

Sjöstrand Coffee omsatte ca 3,12MSEK första halvåret, till ett minusresultat för koncernen om 835TSEK.

För att öka omsättningen ytterligare inledde Sjöstrand Coffee under juni månad ett samarbete med ett av Sveriges ledande medieföretag som innebär en kraftigt ökad marknadsföringsbudget för den svenska marknaden, de närmsta 36 månaderna. Kampanjstart var den 1:a juli och marknadsföringen kommer succesivt att öka där företaget ser stor potential med bra försäljning årets sista kvartal och framåt. 

Företaget fokuserar på produkter med ett tydligt miljöfokus och lanserade under juni månad ett nytt klimatpositivt kapselkaffe som innebär att företaget kompenserar för mer CO2 än vad som släpps ut från böna till kopp. Ett kapselkaffe som dessutom innehåller 100% ekologiskt odlat och Fairtrade certifierat kaffe i en komposterbar kapsel. Med detta kapselkaffe ligger företaget i absolut framkant avseende miljö och i jämförelse med företagets konkurrenter. 

Niklas Gustafsson 

VD Sjöstrand Coffee Int AB

Prenumerera

Dokument & länkar