Kallelse till bolagsstämma Sjöstrand Coffee Int AB

Report this content

Aktieägarna i Sjöstrand Coffee Int AB (publ), 559024-7275, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2021 kl 10.00.

Stämma endast per poströstning

Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer  bolagsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 19 april 2021 och dels genom att senast den 23 april 2021 klockan 12:00 ha avge sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken “Poströstning”. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 19 april 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum bör underrätta förvaltaren härom.

Bolaget har vid kommande stämma 25 228 998 st aktier, varav 800 000 serie av serie A och 24 428 998 st av serie B.

 

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.sjostrandcoffee.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. 

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 23 april 2021 kl 12:00. Det ifyllda formuläret ska skickas till Sjöstrand Coffee Int AB, Box 12127, 102 24  Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@sjostrandcoffee.se. 

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.sjostrandcoffee.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Sjöstrand Coffee Int AB (publ) Box 12127, 102 24  Stockholm, eller per e-post till info@sjostrandcoffee.se (ange "Sjöstrand Coffee Int AB (publ), årsstämma 2021" som rubrik) senast den 16 april 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, (www.sjostrandcoffee.com) senast den 21 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.sjostrandcoffee.se senast 3 veckor innan bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmans ordförande och protokollförare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning

8. Beslut

a, om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b, om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c, om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val av styrelse med eventuella suppleanter, samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter

11. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner

12. Övriga frågor

13. Stämmans avslutande  


Förslag till beslut:

Ordförande och protokollförare (punkt 2)

Till ordförande föreslås Fredrik Petersson och till protokollförare föreslås Jenny Kessler-Mertsch. 

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)

Det föreslås en justeringsman. Till justeringsman föreslås John Ekeberg. 

Fastställande av arvoden (punkt 9)

Det föreslås till stämman att arvodet till respektive styrelseledamot ska vara 30 000 kr och till Ordförande ytterligare 30 000 kr.

Arvode till revisor föreslås arbeta efter godkänd räkning.

Val av styrelse (punkt 10)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås: Fredrik Petersson (omval), Michael Steinle (omval), Jenny Kessler Mertsch (omval), Gunnar Steinn Jonsson (nyval) och Johanna Krook (nyval). Fredrik Petersson föreslås till styrelsens ordförande (omval).

Till revisor föreslås Anneli Richardson, RSM (omval).

Nedan en kort presentation av de respektive föreslagna nya styrelsemedlemmarna. 

Gunnar Steinn Jonsson

Gunnar Steinn Jonsson är ägare och VD i Halba ehf. på Island. Halba är Sjöstrands distributör på Island och Gunnar har mångårig erfarenhet av att arbeta med försäljning och utveckling av Sjöstrands produkter. Gunnar är utbildad inom Engineering Management från Reykjavík University. Gunnar Steinn har varit och är professionell handbollsspelare sedan 2009 och spelat på högsta nivå i Sverige, Danmark, Frankrike och Tyskland och även varit med i det isländska landslaget.

Johanna Krook

Johanna Krook är idag Head of marketing på medicinteknikföretaget Coloplast och har en bred erfarenhet inom konsumentmarknadsföring och FMCG, både från Sverige och utomlands. Hon har en bakgrund med tjänster som tex marknadschef på Nespresso, NJIE och Essity och har förutom en kärlek till kaffe även ett stort intresse för ledarskapsfrågor och byggandet av välmående, högpresterande team. Johanna är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg med inriktning på marknadsföring. Johanna är oberoende till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande av nyemissioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande bolagsordningen. De eventuella emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. 

/Styrelsen

Stockholm 

Mars 2021

Prenumerera

Dokument & länkar