Kallelse till extra bolagsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB den 5:e november 2019

Report this content

Aktieägarna i Sjöstrand Coffee Int AB, org.nr 559024-7275 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5:e november 2019 kl. 10.30 i Bolagets lokaler på adress Kungsgatan 4B, i Stockholm. 

Anmälan 

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

-       senast den 29:e oktober 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, samt anmäla sin avsikt att delta på den extra bolagsstämman senast den 29:e oktober 2019 kl 09.30. Anmälan görs via e-post: info@sjostrandcoffee.se eller skriftligen via post till Sjöstrand Coffee Int AB, Mörtviksbacken 10, 13469 Ingarö.

-       I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 29:e oktober 2019. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 29:e oktober 2019.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

  1. Stämmans öppnande. 
  2. Val av ordförande vid stämman. 
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Dagordningens godkännande. 
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
  7. Beslut om ändring av bolagsordning. 
  8. Stämmans avslutande. 

Beslutsförslag

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 3 000 000 kronor. (Nuvarande lydelse aktiekapital - lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000)

Styrelsen föreslår att antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 15 000 000 och till
högst 30 000 000. (Nuvarande lydelse antal aktier - lägst 5 000 000 och högst 20 000 000) 

Aktierna ska fortsatt kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 3 200 000 (Nuvarande lydelse antal aktier serie A - 3 200 000) och serie B till ett antal av högst 26 800 000. (Nuvarande lydelse antal aktier serie B - 16 800 000)

Övrigt 

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Handlingar 

Fullständiga förslag till beslut, såsom framgår ovan, handlingar enligt 3 kap. 1 § och 11 § i aktiebolagslagen, samt övriga handlingar att behandlas på stämman hålls tillgängliga på Bolagets kontor och tillsändes även utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets hemsida https://sjostrandcoffee.com/investor-relations/ och kommer framläggas på stämman. 

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 17 215 664 utestående aktier varav 16 415 664 av serie b och 800 000 av serie a. 

Stockholm 8:e oktober 2019 

/Styrelsen

För mer information och frågor, vänligen kontakta:   

Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB    

Tfn: 08-6770071    

E-post: niklas@sjostrandcoffee.se  

Om Sjöstrand Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designar och utvecklar produkter inom segmentet kaffe med ett tydligt miljöfokus.

Prenumerera