Sjöstrand genomför riktad nyemission och tar in 1,9 mkr

Beslut om riktad nyemission av aktier mot kontant betalning

Styrelsen för Sjöstrand Coffee Int AB, org nr org.nr 559024-7275 (nedan ”bolaget”) har fattat beslut om genomförande av riktad nyemission inom det bemyndigande som fastställdes på bolagsstämman 20 april 2020. Den riktade nyemissionen ger bolaget 1,9 Mkr efter emissionskostnader (total kostnad 15 000 kr).

Aktiekapitalökning och antal aktier

Styrelsen beslutar om att öka aktiekapitalet med högst 548 359 kronor genom nyemission av högst 5 483 588 aktier av serie B. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

Rätt att teckna nya aktier 

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma nedan listade personer, privat eller via bolag:

Teckningsberättigande                                     Antal aktier (serie B)

Torrahf Invest AB                                               1 450 000

Cecilia Hjertzell, ledamot, via bolag                   1 005 000

Michael Steinle, via bolag                                  1 000 000

John Patrick Berlips, ledamot, via bolag               571 437

Gunnar Steinn Jónsson, privat och via bolag       571 437

Jenny Kessler Mersch, ledamot                           300 000

Fredrik Petersson, ordf                                         300 000

Peter Ekeberg                                                       285 717

Summa antal aktier                                            5 483 588

 

Teckningskurs, teckning och betalning

För varje tecknad aktie ska erläggas en teckningskurs om 0,35 kronor, envar med ett kvotvärde på 0,1 kronor.

Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista inom tre (3) vardagar efter beslut om emission. 

Betalning för de nya aktierna ska erläggas kontant till ett av Bolaget anvisat konto inom tio (10) vardagar efter beslut om emission.  Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 15 000 kr.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grund för teckningskursen

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget behöver stärka kassan på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Tidigare garanterade företrädesemissioner har varit kostsamma, tids och resurskrävande. Den riktade nyemissionen och kapitalet som följer med den medför att bolaget kan säkerställa produktförsörjningen i en fas av förväntad tillväxt. En riktad nyemission givet förutsättningarna gynnar bolaget och alla dess aktieägare.

Teckningskursen motsvarar aktiens snittstängningskurs över den senaste 30 dagars perioden till en marginell rabatt om ca 10% enligt överenskommelse med investerare för att möjliggöra emissionsbeloppet. Styrelsen är av uppfattningen att teckningskursen följer god sed på aktiemarknaden.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Vid tidpunkten för utfärdandet av detta pm finns totalt 20 548 998 utestående aktier varav 19 748 998 av serie b och 800 000 aktier av serie a.

Stockholm, 2020-06-08

/Styrelsen

Fredrik Petersson, styrelseordförande

fredrik.petersson@sjostrandcoffee.se

+46 709769999

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar