Beslut vid Skandias ordinarie bolagsstämma 2020

Report this content

Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från Skandias ordinarie bolagsstämma 2020.

Val av styrelse

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Hans-Erik Andersson, Peggy Bruzelius, Reinhold Geijer, Christer Löfdahl, Per Rosenmüller Nordlander, Jonas Persson, Lena Herrman och Niklas Johansson.

Hanna Jacobsson valdes som ny styrelseledamot.

Hans-Erik Andersson omvaldes som styrelseordförande.

KPMG omvaldes som revisionsbolag. Ansvarig revisor är Mårten Asplund.

Beslut om arvoden till styrelsen

Bolagsstämman godkände valberedningens förslag att arvode ska utgå till de ledamöter i styrelsen som inte är anställda i Skandia enligt följande: ordföranden 2 000 000 kr och annan ordinarie ledamot 500 000 kr.

Arvode ska därutöver utgå för arbete i risk- och revisionsutskottet med 330 000 kr till utskottsordföranden och 135 000 kr till annan ledamot, för arbete i placeringsutskottet med 275 000 kr till utskottsordföranden och 125 000 kr till annan ledamot, för arbete i kund- och produktutskottet med 220 000 kr till utskottsordföranden och 100 000 kr till annan ledamot samt för arbete i ersättningsutskottet med 50 000 kr till utskottsordföranden och annan ledamot.

Samtliga arvoden är oförändrade i förhållande till tidigare år.

Val av ordförande samt vice ordföranden i fullmäktige

Vid stämman omvaldes Bo Källstrand till fullmäktiges ordförande. Till vice ordförande omvaldes Karin Eliasson och nyval skedde av Ulf Troedsson.

Ersättning till ledamöter i fullmäktige                                                     

Stämman beslutade att arvode ska utgå till fullmäktiges ordförande med 440 000 kr, till var och en av fullmäktiges vice ordförande med 220 000 kr och till var och en av övriga fullmäktigeledamöter med 110 000 kr. Arvodena är oförändrade i förhållande till tidigare år.

Valberedningar

Till ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval omvaldes Karin Eliasson, Bo Källstrand, Kajsa Lindståhl och Hans-Erik Andersson. Nyval skedde av Ulf Troedsson. Det beslutades att arvode ska utgå med 220 000 kr till ordföranden och till annan ledamot med 110 000 kr, varvid gäller att sådant arvode inte ska utgå till bolagets styrelseordförande. Arvodena är oförändrade i förhållande till tidigare år.

Till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval omvaldes Bo Källstrand, Leif Victorin och Agneta Wallmark. Nyval skedde av Hans G Svensson och Elisabeth Nilsson. Stämman beslutade att arvode ska utgå till ordföranden med 200 000 kr och till annan ledamot med 110 000 kr. Arvodena är oförändrade i förhållande till tidigare år.

Ägarinstruktion

Bolagsstämman beslutade att anta förslag till ägarinstruktion. Ägarinstruktionen kommer att finnas tillgänglig på Skandias hemsida.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Skandia ska kvarstå oförändrade.

Instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval

Bolagsstämman beslutade att anta förslag till instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval. Instruktionen kommer att finnas tillgänglig på Skandias hemsida.

Protokoll

Protokoll från bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på skandia.se/stamma.

För ytterligare information:

Magdalena Wetterfors, chef för Skandias fullmäktigekansli, 0761-30 28 58

Camilla Ek, presskontakt, 072-538 63 23

Pressrum inklusive foton finns här.

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 650 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera