Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT januari - juni 2002 *) · Försäljningen för perioden uppgick till 63 (76) miljarder SEK · Försäljningen ökade med 3 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet · Vinstmarginalen ökade med 0,9 procentenheter jämfört med första kvartalet 2002 och uppgick till 9,3 procent för perioden · Det operativa resultatet för andra kvartalet uppgick till 485 (1 338) MSEK · Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till 360 (-948) MSEK efter finansiella effekter och jämförelsestörande poster · Upplåningen minskade med 6,1 miljarder SEK och likviditeten är god · Konsolideringskapitalet minskade med 2 procent under första halvåret och uppgick till 36,6 miljarder SEK · God solvensposition genom begränsad exponering mot garanterade förpliktelser Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: Under perioden har vi stärkt vår finansiella ställning, totalt sett förbättrat våra marginaler samt haft ett fortsatt positivt nettoinflöde av förvaltade tillgångar. För juli månad 2002 kan vi rapportera en försäljning om 10,6 miljarder SEK jämfört med 8,9 miljarder SEK för juni. När det gäller vår närvaro och fortsatta utveckling i världens tio ledande ekonomier är vi inte nöjda med utvecklingen på den amerikanska marknaden, men vi åtgärdar successivt problemen och det nya produktutbudet i USA bidrar positivt till utvecklingen av vinstmarginalen. Vår position i Storbritannien, framför allt efter förvärvet av Bankhall, gör Skandia till en av de starkaste aktörerna på marknaden. Verksamhet har startats i Frankrike och licensansökan skett i Kina. Varje satsning sker med en öppenhet inför att för varje marknad finna optimala former och samarbeten. Det avvaktande läge de finansiella marknaderna befann sig i under första kvartalet har nu förbytts i en nedåtgående marknad, vilket medfört att efterfrågan på sparprodukter generellt sett, naturligt nog, förändrats i riktning mot större försiktighet. Våra prioriteringar ligger fast även för det andra halvåret 2002. Det gäller såväl produktutveckling och distributionskraft som ett starkare fokus på lönsamhet och effektivitet. Kostnadsbesparingar sker kontinuerligt genom en anpassning av organisationen till rådande marknadsförutsättningar. Genom vår väl beprövade affärsmodell och produktutformning har vi en begränsad exponering mot garanterade förpliktelser och placeringsrisk. Vi drabbas därför inte av samma solvensproblematik och därmed sammanhängande problem att uppfylla tillsynskrav som delar av den traditionella livförsäkringsindustrin. Allt detta tillsammans med våra kompetenta medarbetare gör att vi är rustade för att möta ett ännu tuffare marknadsläge. Det gör vi i vetskap om att sparande är ett globalt tillväxtområde. Såväl framtidens välfärdsåtaganden som den demografiska utvecklingen pekar mot detta. SAMMANFATTNING Försäljningen inom fondförsäkring uppgick till 45,3 (51,3) miljarder SEK. Den lägre försäljningen orsakas av osäkerheten, volatiliteten och den fortsatta nedgången på världens aktiemarknader, vilket har lett till en minskad efterfrågan på aktierelaterade produkter, samt av valutakurseffekter. Försäljningen under andra kvartalet var däremot högre än de tre föregående kvartalen. Vinstmarginalen uppgick under andra kvartalet till 9,7 procent, också det en förbättring jämfört med de tre föregående kvartalen, främst beroende på kostnadsminskningar. Kostnadsbesparingar sker kontinuerligt genom en anpassning av organisationen till rådande marknadsförutsättningar. Försäljningen av fondsparandeprodukter minskade med 26 procent till 15,5 miljarder SEK, och även här är försäljningen högre jämfört med de föregående tre kvartalen. Nettoflödet i fonder under förvaltning var fortsatt positivt med 23 miljarder SEK. Fonder under förvaltning har under de senaste sex månaderna minskat i värde med 8 procent på grund av börsnedgången. Därutöver har lägre valutakurser haft en negativ påverkan med 10 procent. Koncernens finansiella ställning, liksom likviditeten, förbättrades under första halvåret. Upplåningen minskade under första halvåret med 6,1 miljarder SEK, främst genom en återbetalning av lån med 5,2 miljarder SEK. Skuldsättningsgraden har minskat avsevärt. Koncernens operativa resultat minskade med 37 procent och uppgick till 1 345 (2 142) MSEK. Resultatminskningen förklaras av börsnedgången och lägre försäljningsvolymer men också av positiva engångseffekter inom fondförsäkring som ingick i resultatet för första halvåret 2001. Den direkta påverkan av börsnedgångar på placeringstillgångar är negativ. Koncernens riskexponering är begränsad. Den operativa avkastningen på konsolideringskapitalet uppgick till 9 (16) procent. Rörelseresultatet, vilket inkluderar finansiella effekter och jämförelsestörande poster, uppgick till 360 (-948) MSEK. De finansiella effekterna, hänförliga till kapitalmarknadernas utveckling, var negativa under första halvåret med -3,0 miljarder SEK. Under andra kvartalet slutfördes försäljningen av Skandia Asset Management vilket medförde en vinst på 2,0 miljarder SEK. Exponeringen mot kreditförluster är låg. Kreditförluster under första halvåret uppgick till mindre än 0,1 miljarder SEK. Vad gäller Skandias riskexponering hänvisas till känslighetsanalysen på sidan 13 samt till riskanalysen i Skandias årsredovisning 2001 (sidorna 20-22) där en utförlig beskrivning finns. FÖRSÄKRINGS- OCH SPARANDEPRODUKTER Marknad och försäljning Fondförsäkring För fondförsäkring minskade försäljningen med 12 procent jämfört med juni 2001. Försäljningen har däremot successivt ökat de senaste tre kvartalen. Nyförsäljningen minskade med 21 procent (nyförsäljningen definierat enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier). Försäljningen i USA minskade med 18 procent i lokal valuta. Trots svaga marknadsförutsättningar de senaste två åren, har försäljningen stabiliserats sedan tredje kvartalet 2001. Försäljningen är under andra kvartalet 2002 den högsta under de senaste fyra kvartalen, vilket indikerar en fortsatt förbättrad marknadsposition. Fokuseringen på kärnprodukterna inom fondförsäkring och fondsparande innebär en betydande ökning av Skandias distributionskapacitet mot oberoende mäklare. Inom den brittiska verksamheten minskade försäljningen i lokal valuta med 12 procent. Försäljningsminskningen orsakas främst av svaga marknadsförutsättningar. Däremot ökade försäljningen, liksom nyförsäljningen, under andra kvartalet med 7 respektive 10 procent jämfört med första kvartalet 2002. Försäljningen i Sverige minskade med 8 procent. Skandia är marknadsledare och har en balanserad produktportfölj. Enligt den senaste tillgängliga statistiken ökade marknadsandelen ytterligare under första kvartalet 2002 och uppgår till 33 procent. Nyförsäljningen minskade med 37 procent, vilket främst förklaras av ett betydande inflöde hänförligt till enskilda avtal inom segmentet kollektiva pensioner under samma period föregående år. I Tyskland ökade försäljningen med 20 procent i lokal valuta. Skandia har byggt upp en produktportfölj som bidrar till en stabil utveckling av försäljningen. I Japan uppnår försäljningen genom nya distributionsavtal rekordnivåer. Under första halvåret ökade försäljningen med 275 procent i lokal valuta. Utbetalningar till försäkringstagare uppgick på rullande 12- månadersbasis till 9,7 procent uttryckt i procent av tillgångar under förvaltning (9,8 procent vid senaste årsskiftet). Därav svarar annullationer för 8,3 procentenheter, vilket är på samma nivå som för helåret 2001. Skandia öppnade i slutet av juni verksamhet i Frankrike. Fondsparandeprodukter Efter en period av försäljningsnedgångar kopplade till börsnedgångar ökade försäljningen för tredje kvartalet i rad till 15,5 miljarder SEK. Jämfört med samma period föregående år minskade dock försäljningen med 26 procent. Försäljningen i USA har stabiliserats och var i stort sett oförändrad jämfört med de tidigare två kvartalen. Jämfört med första halvåret 2001 minskade försäljningen med 52 procent i lokal valuta. I Storbritannien ökade försäljningen kraftigt jämfört med första kvartalet 2002 och uppgick till 5,3 miljarder SEK. Marknadsandelen har successivt ökat på en minskande marknad. Försäljningen på den tyska marknaden visar en fortsatt stark utveckling. Livförsäkring Försäljningen i Spanien minskar till följd av en omfokusering mot fondförsäkringsprodukter. Tillgångar under förvaltning minskade därför från 15,4 miljarder SEK till 13,5 miljarder SEK. Resultat och lönsamhet Fondförsäkring Kostnadsbesparande åtgärder ger effekt, vilket gör att resultatet från nytecknad affär under andra kvartalet är det högsta under de fyra senaste kvartalen. Resultatet från årets nytecknade affär är däremot lägre jämfört med föregående år beroende på lägre försäljningsvolymer. Vinstmarginalen är med 9,3 procent något högre än helåret 2001 och är på en tillfredsställande nivå för de flesta marknaderna förutom USA. Däremot ökade vinstmarginalen för tredje kvartalet i rad i USA. I Storbritannien stärktes marginalen under andra kvartalet. Successivt ökande volymer samt kostnadsbesparingar förklarar den positiva utvecklingen. Det nya produktutbudet i USA bidrar också positivt till marginalutvecklingen. I Sverige var vinstmarginalen fortsatt på en god nivå. På de övriga marknaderna sjönk dock marginalen sammanlagt jämfört med föregående år, vilket till stor del beror på den kraftigt stigande försäljningsvolymen i Japan, där full kostnadstäckning ännu ej uppnåtts. Det operativa resultatet minskade till 1 737 (2 226) MSEK, genom lägre försäljningsvolymer och en lägre kapitalavkastning till följd av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Värdenedgångar i Skandias egen placeringsportfölj är begränsade. Fondsparandeprodukter Resultatet uppgick till -147 (32) MSEK. Resultatförsämringen beror på börsnedgången, vilket medförde lägre avgifter på fonder under förvaltning. Resultatet har även belastats med utvecklingskostnader på 44 MSEK. Livförsäkring För livförsäkring uppgick resultatet till 79 (58) MSEK. VERKSAMHETER Resultatet för SkandiaBanken minskade till 16 (41) MSEK. Det är bl a kostnader för marknadsföring i Danmark som har påverkat resultatutvecklingen. Antalet bankkunder ökade under första halvåret med 86 000 till 1 207 000. Resultatet för Lifeline försämrades och uppgick till -19 (19) MSEK på grund av kostnader i samband med systemutveckling. Resultatet för Verksamheter belastades med kostnader för Global Business Development som är koncernens enhet för affärsutveckling samt med etableringskostnader för bankverksamheten i Schweiz. Banken startar sin verksamhet fredagen den 9 augusti 2002. Resultatet som genererades från koncernens treasuryverksamhet ökade kraftigt. Koncernens kostnader Koncernens kostnader omfattar förvaltnings- och strukturkostnader. Under andra kvartalet har anpassningar till rådande marknadsförutsättningar givit upphov till ökade strukturkostnader. Ytterligare anpassningar av koncernens organisation sker kontinuerligt vilket kommer att leda till fortsatta kostnadsbesparingar. Goodwillavskrivningar har från 2002 hänförts till respektive verksamhetsområde. VALUTAKURSEFFEKTER Försäljningen påverkades negativt med 1 388 MSEK och rörelseresultatet positivt med 36 MSEK. Balansomslutningen minskade med 68 miljarder SEK, jämfört med senaste årsskiftet, på grund av valutakursförändringar. Övriga händelser Under andra kvartalet meddelades att Skandia och det kinesiska företaget Beijing State-owned Asset Management Corporation Limited har tecknat avtal om att starta ett Joint Venture-livförsäkringsbolag i Kina. En ansökan om licens att bedriva livförsäkringsverksamhet har också lämnats in till de kinesiska myndigheterna. Skandia har sedan 1998 ett representationskontor i Shanghai. BALANSRÄKNING OCH KONSOLIDERINGSKAPITAL Skandias finansiella ställning förstärktes under första halvåret. Upplåningen minskade och likviditeten är god. Ovillkorade, outnyttjade kreditfaciliteter uppgår till 11,6 miljarder SEK jämfört med 9,4 miljarder SEK vid årsskiftet. Under första kvartalet genomfördes i Storbritannien förvärvet av Bankhall, som är ett nätverk av oberoende distributörer. Detta medförde en ökning av goodwill med 3,0 miljarder SEK. Genom försäljningen av Skandia Asset Management minskade goodwill med 1,0 miljarder SEK. Skandia äger numera 19 procent av If, vilket innebär att If inte längre redovisas enligt kapitalandelsmetoden. I och med detta ingår Ifs löpande resultat inte längre i Skandias resultat. Skandia gör kontinuerligt en marknadsvärdering av innehavet i If, vilket redovisas i balansräkningen som en placeringstillgång till ett värde av 2,8 miljarder SEK. Konsolideringskapitalet uppgick till 36,6 miljarder SEK (37,2 miljarder SEK vid senaste årsskiftet). Eget kapital ökade till 21,2 miljarder SEK jämfört med 20,5 miljarder SEK vid senaste årsskiftet och uppnådde därmed den högsta nivån någonsin. Eget kapital i koncernen har sedan 1999, dvs innan börsnedgången påbörjades, ökat med 3,1 miljarder SEK. Riskexponering och solvenskapital Koncernens solvenskapital har därmed också utvecklats väl. Skandia har en restriktiv placerings- och riskpolicy. Exponeringen mot kreditförluster i den egna obligationsportföljen är därför väsentligt begränsad. Likaså är andelen aktier och aktiefonder i portföljen mycket låg. I en nedåtgående aktiemarknad ökar vanligtvis behovet av risk- och solvenskapital i försäkringsverksamheten. Skandia har dock medvetet begränsat risktagandet inom försäkringsverksamheten avseende garanterade förpliktelser samtidigt som placeringsrisken är låg. Skandias garantier avseende dödsfallsrisker på den amerikanska marknaden är exempelvis betydligt lägre jämfört med vad som i allmänhet erbjuds på marknaden. Produkter med garanterad avkastning ingår inte i produktsortimentet. Skandias kapacitet att vid behov förse verksamheterna med ytterligare solvenskapital och finansiering är god, tack vare den goda likviditeten samt den gynnsamma utvecklingen av koncernens eget kapital. Vid beräkningen av solvenskapitalet beaktas förutbetalda anskaffningskostnader på viktiga marknader såsom USA och Storbritannien endast i begränsad omfattning. Solvenskraven på dessa marknader ökar därför inte även om förutbetalda anskaffningskostnader skulle skrivas ned. Något nedskrivningsbehov av förutbetalda anskaffningskostnader föreligger inte. Upplåning och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten är oförändrat jämfört med föregående år. Börsnedgången innebär lägre inkomster i form av avgifter, vilket motverkades av kostnadsbesparande åtgärder samt lägre anskaffningskostnader. Upplåningen minskade under första halvåret med 6,1 miljarder SEK, främst genom återbetalning av lån med 5,2 miljarder SEK, men även på grund av valutakurseffekter. Upplåningen är därmed i nivå med mars 2000. Förlagslån om 850 MSEK har upptagits vilket, liksom återbetalningen av lån, har bidragit till en kraftig förbättring av koncernens skuldsättningsgrad. Nettoflödet från förvärv samt avyttringar av verksamheter var positivt med 1,3 miljarder SEK. De medel som tidigare har deponerats om 3,2 miljarder SEK har utbetalats i samband med förvärvet av Bankhall. Stockholm den 8 augusti 2002 Lars-Eric Petersson Verkställande direktör och koncernchef ----------------------------- Eventuella frågor besvaras av: Jan Erik Back, ekonomidirektör, telefon 08-788 3720 Michael Wolf, finansdirektör, telefon 08-788 4559 Harry Vos, chef för Investor Relations, telefon 08-788 3643 Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och Redovisningsrådets Rekommendation RR20. Delårsrapporten har, förutom en anpassning till nya redovisningsrekommendationer från Redovisningsrådet som trädde i kraft den 1 januari 2002, upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Årsredovisning 2001. De nya rekommendationerna har ej haft någon materiell påverkan på koncernens resultat- och balansräkning. Kommande ekonomiska rapporter från Skandia: 12 september 2001, försäljning augusti 30 oktober 2002, delårsrapport januari - september 12 februari 2003, bokslutskommuniké 2002 Skandias publicerade ekonomiska rapporter finns tillgängliga på Internet: www.skandia.com. På Skandias hemsida finns även länkar över Internet till telefonkonferensen torsdagen den 8 augusti 2002. Utöver delårsrapporten publicerar Skandia dokumentet Financial Supplement Q2 2002 på www.skandia.com under Investor Relations/Rapporter och evenemang/Delårsrapporter. Försäkringsaktiebolaget Skandia Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börslagen och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag. Stockholm den 8 augusti 2002 Jan Birgerson Carl Lindgren Anders Engström Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Av Finansinspektionen förordnad revisor KONCERNÖVERSIKT Rull ande 12- mån tal 2002 2001 2002 2001 2001 2002 MSEK juni juni kv 2 kv 2 dec juni Försäljning Fondförsäkring 45 336 51 272 23 051 25 445 93 502 87 566 Fondsparande 15 471 20 825 8 243 9 824 34 831 29 477 Livförsäkring 520 657 273 313 1 276 1 139 Direktförsäljning fonder 1 328 2 616 264 1 966 3 781 2 1) 493 Verksamheter 244 215 118 108 414 443 Summa försäljning 62 899 75 585 31 949 37 656 133 121 804 118 Resultatsammandrag Fondförsäkring 1 737 2 226 782 1 349 4 341 3 852 Fondsparande -147 32 -89 19 -28 -207 Livförsäkring 79 58 20 24 111 132 Verksamheter -56 38 -69 57 41 -53 Koncernens kostnader -268 -212 -159 -111 -469 -525 Operativt resultat 1 345 2 142 485 1 338 3 996 3 199 Finansiella effekter -3 001 -3 090 -2 311 257 -5 085 -4 fondförsäkring 996 Jämförelsestörande poster 2 016 - 2 016 - - 2 016 Rörelseresultat 2) 360 -948 190 1 595 -1 089 219 Tillgångar under 840 988 953 förvaltning, MSEK 1 000 Fonder under förvaltning, 535 658 623 MSEK 1 000 Konsolideringskapital, 37 37 37 MSEK 1 000 3) Eget kapital, MSEK 1 000 21 21 21 Balansomslutning, MSEK 1 536 634 611 000 Operativ avkastning på 9 16 12 konsolideringskapital, % 3) 4) Avkastning på justerat 3 14 2 konsolideringskapital, % 3) 4) Avkastning på eget 6 11 0 kapital, % 3) 4) Data per aktie Rörelseresultat per aktie 0,35 -0,93 0,19 1,56 -1,06 före utspädning, kr Vinst per aktie före 1,62 0,28 1,46 0,48 -0,05 utspädning, kr 3) Vinst per aktie efter 1,61 0,28 1,46 0,47 -0,05 utspädning, kr 3) 5) Konsolideringskapital per 35,74 36,41 36,38 aktie, kr Eget kapital per aktie, kr 20,70 20,47 20,07 1) Direktförsäljning fonder avseende 2001 har omarbetats på grund av försäljningen av Skandia Asset Management (SAM). 2) Innehavet av If uppgår numera till 19 %, vilket innebär att If inte längre redovisas enligt kapitalandelsmetoden. För att erhålla jämförbarhet har även tidigare perioder justerats för detta. Resultatandel för If för dessa perioder uppgick till -361 MSEK per 0106, - 1 015 MSEK per 0112 och 84 MSEK Kv 2 2001. För nyckeltalet rörelseresultat per aktie motsvarar detta -0,35 kr per 0106, - 1,00 kr per 0112 och 0,08 Kv 2 2001. 3) För definitioner se sidan 20. 4) Samtliga avkastningsmått på eget kapital och konsolideringskapital avser rullande12- månaderstal. 5) Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR18 beräknas effekten av utspädning om nyckeltalet "Vinst per aktie" försämras. KONCERNÖVERSIKT - KVARTALSVIS 2002 2002 2001 2001 2001 MSEK Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Försäljning Fondförsäkring 23 051 22 285 21 708 20 522 25 445 Fondsparande 8 243 7 228 6 975 7 031 9 824 Livförsäkring 273 247 381 238 313 Direktförsäljning fonder 264 1 064 578 587 1 966 Verksamheter 118 126 106 93 108 Summa försäljning 31 949 30 950 29 748 28 471 37 656 Resultatsammandrag Fondförsäkring 782 955 1 379 736 1 349 Fondsparande -89 -58 -18 -42 19 Livförsäkring 20 59 25 28 24 Verksamheter -69 13 -3 6 57 Koncernens kostnader -159 -109 -133 -124 -111 Operativt resultat 485 860 1 250 604 1 338 Finansiella effekter fondförsäkring -2 311 -690 2 347 -4 342 257 Jämförelsestörande poster 2 016 - - - - Rörelseresultat 190 170 3 597 -3 738 1 595 FÖRÄNDRING FONDER UNDER FÖRVALTING FONDFÖRSÄKRING 2002 % av 2001 % av tillgångar tillgångar MSEK 6 mån vid årets 12 mån vid årets början början Fondförsäkring vid 503 671 500 993 årets början Försäljning 45 336 9,0% 93 502 18,7% Uttag -27 226 -5,4% -49 010 -9,8% Värdeförändringar -40 601 -8,1% -85 472 -17,1% Valutaeffekter -48 533 -9,6% 43 658 8,7% Fondförsäkring vid 432 647 -14,1% 503 671 + 0,5% periodens slut FONDSPARANDE 2002 % av 2001 % av tillgångar tillgångar MSEK 6 mån vid årets 12 mån vid årets början början Fondsparande vid 113 268 107 591 årets början Försäljning 15 471 13,7% 34 831 32,4% Uttag -10 535 -9,3% -21 837 -20,3% Värdeförändringar -10 419 -9,2% -16 910 -15,7% Valutaeffekter -11 774 -10,4% 9 593 8,9% Fondsparande vid 96 011 -15,2% 113 268 + 5,3% periodens slut TOTALT FONDER UNDER FÖRVALTNING 2002 2001 MSEK 6 mån 12 mån Fondförsäkring 432 647 503 671 Fondsparande 96 011 113 268 Direktdistribuerade 5 844 6 284 fonder Fonder under 534 502 623 223 förvaltning KÄNSLIGHETSANALYS FONDFÖRSÄKRING Effekt på rörelseresultatet fondförsäkring (före skatt) av en ökning av ränte-, tillväxt- och inflationsantaganden med en procentenhet Expone Effekt på ring rörelseresultatet (före skatt) övervä Diskon- Fondt Infla- rden ill- fond- tering växta tions Total s- n- an- MSEK försäkrin ränta tagan tagan g 1) den den effekt 2) USA 5 962 -461 422 -65 -104 Storbrita 10 155 -462 286 -29 -205 nnien Sverige 4 717 -452 389 -39 -102 Övriga 3 931 -194 121 -70 -143 marknader Totalt 24 765 -1 569 1 218 -203 -554 Engångseffekt av 1% ökning/minskning +/- 170 på aktiemarknaden 1) Före avdrag för skatt och förutbetalda anskaffningskostnader. 2) Före utjämning av finansiella effekter. RESULTATANALYS FONDFÖRSÄKRING 2002 2001 2001 MSEK 6 mån 6 mån 12 mån Total årlig 6 677 8 477 15 038 nyförsäljning 1) Nuvärde av årets nytecknade 618 850 1 381 affär Avkastning på värdet av ingångna 1 417 1 464 3 095 avtal tidigare år Utfall jämfört med operativa 54 480 361 antaganden Förändring i operativa 100 -25 600 antaganden Mervärde från 2 189 2 769 5 437 verksamheten Etableringar och övriga -36 -79 -180 omkostnader Finansieringskostnade -416 -464 -916 r Operativt resultat, 1 737 2 226 4 341 fondförsäkring Finansiella -3 001 -3 090 -5 085 effekter 2) Rörelseresultat, -1 264 -864 -744 fondförsäkring Vinstmarginal, 9,3% 10,0% 9,2% nyförsäljning 3) 1) Löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremie. 2) Effekten på nuvärdet av framtida intäkter till följd av att förändringen på de finansiella marknaderna skiljer sig från antaganden om fondtillväxt och ränteläge. 3) Nuvärdet av årets nytecknade affär i förhållande till total årlig nyförsäljning. INTÄKTS- OCH KOSTNADSANALYS FONDFÖRSÄKRING 2002 2001 2001 MSEK 6 mån 6 mån 12 mån Täckningsbidrag 4 886 6 025 11 845 Anskaffningskos -3 918 -4 338 -8 289 tnad Administrativa -1 145 -1 117 -2 698 kostnader Förändring förutbetalda 336 566 830 anskaffningskostnader Tekniskt 159 1 136 1 688 resultat Kapitalavkastni 282 206 466 ng Finansieringsko -416 -464 -916 stnader Förändring övervärde -1 289 -1 742 -1 982 fondförsäkringsbestånd Rörelseresultat, -1 264 -864 -744 fondförsäkring NYFÖRSÄLJNING OCH VINSTMARGINAL, FONDFÖRSÄKRING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE Nuvärde av årets Årlig nytecknad Vinstmarginal nyförsäljni e affär nyförsäljning ng 2002 2001 2001 2002 2001 2001 2002 2001 2001 MSEK 6 mån 6 mån 12 mån 6 6 12 6 mån 6 mån 12 mån mån mån mån USA 1 883 2 326 4 219 -3 14 -57 -0,2% 0,6% -1,4% Storbrita 2 336 2 740 5 065 266 281 507 11,4% 10,3% 10,0% nnien 1) Sverige 1 454 2 299 3 539 249 393 631 17,1% 17,1% 17,8% Övriga 1 004 1 112 2 215 106 162 300 10,6% 14,6% 13,5% marknader Totalt 6 677 8 477 15 038 618 850 1 381 9,3% 10,0% 9,2% 1) Storbritannien avser här verksamheter med huvudkontor i Storbritannien och inkluderar därmed även Royal Skandia, filialerna i Finland och Norge samt försäljningen av produkten Critical Illness i Tyskland. KASSAFLÖDESANALYS 2002 2001 2001 MSEK 1 000 6 mån 6 mån 12 mån Kassaflöde från den -0,3 -0,3 0,1 löpande verksamheten 1) Kassaflöde från 4,2 -0,2 -4,8 investeringsverksamheten 2) 3) Kassaflöde från -4,8 0,3 6,0 finansieringsverksamheten 4) Periodens -0,9 -0,2 1,3 kassaflöde Likvida medel vid 4,6 3,1 3,1 periodens början Kursdifferens i -0,4 0,2 0,2 likvida medel Likvida medel vid 3,3 3,1 4,6 periodens slut 1) Kassaflödet från den löpande verksamheten under det första halvåret 2002 är oförändrat jämfört med föregående år. Börsnedgången innebär lägre inkomster i form av avgifter, vilket motverkades av kostnadsbesparande åtgärder samt lägre anskaffningskostnader. 2) Köp och försäljningar av placeringstillgångar, som är en naturlig del av ett försäkringsbolags verksamhet, redovisas som kassaflöde från investeringsverksamheten. Direktavkastningen på placeringstillgångar har påverkat kassaflödet, dock inte den orealiserade värdeförändring dessa haft. 3) Nettoflödet från förvärv samt avyttringar av verksamheter under det första halvåret 2002 var positivt med 1,3 miljarder SEK. De medel som tidigare har deponerats om 3,2 miljarder SEK har utbetalats i samband med förvärvet av Bankhall. 4) Kassaflödet från finansieringsverksamheten har under det första halvåret 2002 påverkats av återbetalning av lån med 5,2 miljarder SEK. KONSOLIDERINGSKAPITA L 2002 2001 MSEK 30 31 dec juni Eget kapital 21 192 20 538 Uppskjuten 4 900 4 346 skatt, netto Övervärden 10 394 12 249 fondförsäkringsbestånd efter uppskjuten skatt Övriga 94 103 övervärden Konsolideringsk 36 580 37 236 apital Förlagslån 1 057 214 Riskbärande 37 637 37 450 kapital FÖRÄNDRING I KONSOLIDERINGSKAPITAL OCH EGET KAPITAL Konsolidering s- kapital Eget kapital 2002 2002 2001 MSEK 30 juni 30 30 juni juni Ingående värde 37 236 20 538 20 749 Rörelseresultat/Resultat före 360 1 649 433 skatt Inkomstskatt 1) 187 -5 -141 Förändring övervärden -6 - - obligationer Uppskjuten skatt, övervärden i -53 - - fondförsäkringsbestånd 1) Utdelning -307 -307 -614 Omräkningsdifferenser -851 -697 536 valutakurser Minoritetens andel av periodens 14 14 -6 resultat Utgående värde 36 580 21 192 20 957 1) Under perioden har en uppskjuten skatteintäkt på ca 450 MSEK redovisats och uppskjuten skatteskuld reducerats i motsvarande mån. Beloppet har tidigare ingått i övervärde i fondförsäkring, vilka redovisas efter skatt. RESULTATRÄKNING 2002 2001 2002 2001 2001 MSEK 6 mån 6 mån Kv 2 Kv 2 12 mån Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse Premieintäkter, f.e.r. 211 192 106 93 398 Kapitalavkastning överförd från 20 21 10 11 41 finansrörelsen Försäkringsersättningar, f.e.r. -148 -137 -80 -67 -248 Driftskostnader -84 -51 -52 -27 -135 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska -1 25 -16 10 56 resultat Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse Premieinkomst, f.e.r. 44 51 22 25 92 734 017 591 410 982 Kapitalavkastning inklusive -34 -38 -36 17 -68 orealiserade värdeförändringar 506 032 679 601 579 Försäkringsersättningar, f.e.r. -27 -24 -13 -12 -48 183 682 780 425 798 Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar för vilka livförsäkringstagaren bär 20 14 29 -27 29 placeringsrisken 690 660 507 623 209 Driftskostnader 1) -4 -4 -2 -2 -9 601 758 580 743 889 Förändring av CARVM avdrag 1) 73 1 039 269 -229 3 251 Övriga försäkringstekniska 1 035 1 950 380 777 3 623 avsättningar Livförsäkringsrörelsens tekniska 242 1 194 -292 768 1 799 resultat Icke-teknisk redovisning Kapitalavkastning inklusive 215 140 136 145 370 orealiserade värdeförändringar 2) Finansieringskostnader -293 -398 -107 -204 -775 Fondsparande -143 35 -87 20 -19 Övriga verksamheter 2) -13 42 -19 18 -5 Avskrivning av goodwill -106 -52 -56 -26 -117 Strukturkostnader -59 -32 -39 -20 -94 Koncernens förvaltningskostnader -209 -160 -120 -81 -322 Jämförelsestörande poster 2 016 - 2 016 - - Resultatandel If - -361 - 84 -1 015 Resultat före skatt 1 649 433 1 416 714 -122 Betald och uppskjuten skatt 3) -5 -141 74 -225 64 Minoritetens andel av periodens 14 -6 8 -3 3 resultat Periodens resultat 1 658 286 1 498 486 -55 (f.e.r. = för egen räkning) Nyckeltal Genomsnittligt antal aktier före 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 utspädning, milj st Genomsnittligt antal aktier efter 1 027 1 025 1 025 1 024 1 024 utspädning, milj st 4) Vinst per aktie före utspädning, kr 1,62 0,28 1,46 0,48 -0,05 Vinst per aktie efter utspädning, kr 1,61 0,28 1,46 0,47 -0,05 5) 6) Direktavkastningsprocent 0,8 1,3 2,7 Totalavkastningsprocent -0,1 -0,2 1,5 1) För den amerikanska verksamheten redovisas förutbetalda anskaffningskostnader netto efter ett så kallat "CARVM avdrag", vilket approximerar det lägsta av uttag och andra fondavgifter. I dagsläget påverkas CARVM avdraget i första hand av fondvärdet, så att en reduktion i fondvärdet i sin tur reducerar CARVM avdraget. 2) Jämförelsesiffrorna har omarbetats så att SkandiaBanken inkluderar Skandia Marknad. 3) Under perioden har en uppskjuten skatteintäkt på ca 450 MSEK redovisats och uppskjuten skatteskuld reducerats i motsvarande mån. Beloppet har tidigare ingått i övervärde i fondförsäkring, vilka redovisas efter skatt. 4) Uppgifterna om antalet aktier efter utspädning beaktar Skandias stock option-program omfattande åren 2000-2002 i den mån det inneburit utspädning. 5) Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR18 beräknas effekten av utspädning om nyckeltalet "Vinst per aktie" försämras. 6) Vinst per aktie beräknas som periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. RÖRELSERESULTAT MSEK Jämför else- 2002 Fond- Fond- Liv- Verk- Konc Skad störan Rörel erne e- de se- ns 6 mån försäk spar för samh kost förs poster resul r säk eter nade äkr tat r r Tekniskt resultat Skadeförsäkring -21 20 -1 Livförsäkring 159 83 242 Icke-tekniskt resultat Kapitalavkastning 282 -47 -20 215 Finansieringskostn -416 -4 127 -293 ader Förändring övervärden i fondförsäkring -1 289 -1 289 Fondsparande -143 -143 Övriga -13 -13 verksamheter Avskrivning -4 -102 -106 goodwill Strukturkostnader -59 -59 Koncernens -209 -209 förvaltningskostnader Jämförelsestörande 2 016 2 016 poster Rörelseresultat -1 264 -147 79 -56 -268 0 2 016 360 Därav förändring över- värden 1 289 1 289 fondförsäkring Resultat före 25 -147 79 -56 -268 0 2 016 1 649 skatt Jämför else- 2001 Fond- Fond- Liv- Verk- Konc Skad störan Rörel erne e- de se- ns 6 mån försäk spar för samh kost förs poster resul r säk eter nade äkr tat r r Tekniskt resultat Skadeförsäkring 4 21 25 Livförsäkring 1 136 58 1 194 Icke-tekniskt resultat Kapitalavkastning 206 -45 -21 140 1) Finansieringskostn -464 -3 69 -398 ader Förändring övervärden i fondförsäkring -1 742 -1 742 Fondsparande 35 35 Övriga 42 42 verksamheter 1) Avskrivning -32 -20 -52 goodwill Strukturkostnader -32 -32 Koncernens -160 -160 förvaltningskostnader Rörelseresultat -864 32 58 38 -212 0 -948 Därav förändring över- värden 1 742 1 742 fondförsäkring Kapitalavkastning, resultatandel i -361 -361 If Resultat före 878 32 58 38 -212 -361 433 skatt 1) Jämförelsesiffrorna för 2001 har omarbetats så att SkandiaBanken inkluderar Skandia Marknad. BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK 1 000 2002 2001 Eget kapital, 2002 2001 Tillgångar 30 31 avsättningar och 30 31 juni dec skulder juni dec Immateriella 3,3 1,3 Eget kapital 21,2 20,5 tillgångar Andelar i 0,1 4,5 Minoritetsintress 0,1 0,0 intresseföretag en 4) Placeringstillgån 25,5 26,3 Efterställda 1,1 0,2 gar 3) 4) skulder 2) Placeringstillgån 432,6 503,7 Försäkringsteknis 20,9 22,1 gar ka avsättningar fondförsäkring 1) Återförsäkrares Avsättning 417,2 487,1 andel av för- fondförsäkring 1) säkringstekniska 13,3 17,9 Skulder i bank avsättningar 1) och Tillgångar i bank finansbolag 2) 35,8 29,5 och finansbolag 38,5 32,4 Uppskjuten 5,3 4,7 skatteskuld Fordringar 5,0 4,4 Upplåning 2) 10,4 17,3 Materiella 0,7 0,8 Depåer från 14,2 19,0 tillgångar återförsäkrare Kassa och bank 3,3 4,6 Övriga skulder 6,8 6,7 Övriga tillgångar 0,1 0,5 Återförsäkrares andel av förut- Förutbetalda betalda 0,5 0,6 anskaffningskostn ader 1) 12,2 13,1 Övriga upplupna anskaffningskostn kostnader och ader 1) 5) Övriga förutbetalda 2,2 2,9 förutbetalda intäkter kostnader och upplupna 1,1 1,1 intäkter Eget kapital, Tillgångar 535,7 610,6 avsättningar och 535,7 610,6 skulder 1) Försäkringstekniska avsättningar netto, efter avdrag för förutbetalda anskaffningskostnader Livförsäkring 12,3 14,2 Fondförsäkring 399,9 463,7 Skadeförsäkring 0,9 0,9 Totalt 413,1 478,8 2) Koncernens upplåning, exklusive förlagslån i Försäkrings AB Skandia Upplåning enligt balansräkningen, inklusive 11,5 17,5 efterställda skulder Därutöver upplåning i 0,0 0,1 finansbolag och bank Upplåning brutto 11,5 17,6 Avgår förlagslån i -1,1 -0,2 Försäkrings AB Skandia Upplåning netto 10,4 17,4 3) Placeringstillgångar till verkligt värde Placeringstillgångar 25,5 26,3 enligt balansräkningen Omräkning till 0,5 0,7 verkligt värde Kassa och bank 3,3 4,6 Fondlikvidfordrin 0,1 0,5 gar netto Upplupna 0,4 0,3 ränteintäkter Skuldderivat 0,0 -0,1 Totalt 29,8 32,3 Varav: Placeringstillgån 13,5 15,4 gar livförsäkring Placeringstillgångar 7,7 8,9 fondförsäkring Placeringstillgångar 0,6 0,8 fondsparande Övriga 6,0 3,5 placeringstillgån gar Deponerat för 0,0 3,2 förvärvet av Bankhall Valutaderivat 2,0 0,5 Depåer hos företag som 0,0 0,0 avgivit återförsäkring Totalt 29,8 32,3 4) Skandia äger från och med 2002 19 % av If, vilket innebär att If inte längre redovisas enligt kapitalandelsmetoden. If redovisas därför i balansräkningen som en placeringstillgång. 5) Förutbetalda anskaffningskostnader Förutbetalda 19,7 21,9 anskaffningskostnader före CARVM avdrag CARVM avdrag* -7,5 -8,8 Totalt 12,2 13,1 * Se sida 16 not 1 för förklaring. OPERATIVT RESULTAT VERKSAMHETER 2002 2001 2001 MSEK 6 mån 6 mån 12 mån SkandiaBanken 16 41 79 Global Business Development -96 -15 -13 Group Treasury 168 37 96 Asset Management 15 72 17 Lifeline -19 19 74 Finansbolag 7 7 9 Skandia Bank (Switzerland) -59 -74 -122 Övrigt -88 -49 -99 Totalt -56 38 41 KONCERNENS KOSTNADER 2002 2001 2001 MSEK 6 mån 6 mån 12 mån Avskrivning goodwill -20 -53 Strukturkostnader -59 -32 -94 Koncernens förvaltningskostnader -209 -160 -322 Totalt -268 -212 -469 VALUTAKURSER 2002 2002 2001 2001 2001 SEK 30 juni 31 mar 31 dec 30 30 jun sept EUR Balansdagskurs 9,08 9,04 9,33 9,72 9,22 EUR Genomsnittskurs 9,14 9,14 9,29 9,22 9,08 GBP Balansdagskurs 14,01 14,75 15,32 15,68 15,31 GBP Genomsnittskurs 14,73 14,98 15,01 14,91 14,69 USD Balansdagskurs 9,19 10,36 10,58 10,67 10,89 USD Genomsnittskurs 10,18 10,51 10,43 10,37 10,26 JPY Balansdagskurs 0,077 0,078 0,081 0,090 0,087 JPY Genomsnittskurs 0,079 0,079 0,086 0,086 0,085 Genomsnittskurser avser fastställda genomsnittskurser för perioden första januari till respektive bokslutsdatum under år 2002 och 2001. Ordlis ta Finansiella effekter: Effekten på nuvärdet av framtida intäkter till följd av att förändringen på de finansiella marknaderna skiljer sig från antaganden om fondtillväxt och ränteläge. Fonder under förvaltning: Förvaltade tillgångar för fondförsäkring och fondsparande. Justerat konsolideringskapital: Konsolideringskapital efter avdrag för uppskjuten skatt netto och investering i If. Konsolideringskapital: Eget kapital enligt balansräkningen, netto uppskjuten skatteskuld, övervärden i fond- försäkringsbestånd efter avdrag för uppskjuten skatt samt orealiserade värdeförändringar i räntebärande värdepapper. Mervärde från verksamheten (fondförsäkring): Operativt resultat för fondförsäkringsverksamheten exklusive finansieringskostnader, kostnader för etableringar, övriga omkostnader och finansiella effekter. Operativt resultat: Rörelseresultat exklusive finansiella effekter i fondförsäkring och jämförelsestörande poster. Premieinkomst: Summa premier influtna under perioden eller upptagna som fordran vid dess slut. Premieintäkt: Den del av premieinkomsten som hänför sig till perioden, det vill säga premieinkomst med avdrag för avgivna återförsäkringspremier, justerat för den del av premien som ännu ej är intjänad. Rörelseresultat: Resultat före skatt med tillägg för förändring i övervärden fondförsäkringsbestånd. Rörelseresultatet för 2001 inkluderar ej Skandias andel av Ifs resultat. Sysselsatt kapital: Konsolideringskapital, upplåning för investeringar i dotterbolag samt minoritetsintressen. Solvenskapital: Kapitalkravet för att bedriva försäkringsverksamhet enligt gällande regler i respektive land. Tekniskt resultat livförsäkring: Resultat livförsäkring, inklusive direkt kapitalavkastning och värdeförändringar på placeringstillgångar tillhörande försäkringsrörelsen. Tekniskt resultat skadeförsäkring: Premieintäkt minus skade- och driftskostnader, med tillägg för den kapitalavkastning som tillförs från det icke-tekniska resultatet. Täckningsbidrag: Fondförsäkringsavgifter efter avdrag för erforderliga avsättningar för aktuariella risker. Årlig nyförsäljning: Löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier. Övervärden fondförsäkringsbestånd: Nuvärdet av beräknade framtida överskott från de avgifter nuvarande försäkringstagare betalar årligen enligt ingångna avtal. Koncernens rörelseresultat inkluderar periodens förändring av dessa övervärden. Nyckel tal Avkastning på eget kapital: Den senaste 12-månadersperiodens resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Avkastning på justerat konsolideringskapital: Den senaste 12- månadersperiodens rörelseresultat med tillägg för övriga övervärdesförändringar, med avdrag för aktuell och uppskjuten skatt samt minoritetens andel i förhållande till justerat genomsnittligt konsolideringskapital. Direktavkastningsprocent: Direktavkastning (före avdrag för förvaltningskostnader) i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas verkliga värde. Operativ avkastning på konsolideringskapital: Den senaste 12-månadersperiodens operativa resultat i förhållande till genomsnittligt konsolideringskapital justerat för investeringar i intresseföretag. Totalavkastningsprocent: Summan av direktavkastning (före avdrag för förvaltningskostnader) samt realiserade och orealiserade värdeförändringar, i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas verkliga värde. Vinstmarginal: Nuvärdet av årets nytecknade affär i förhållande till total årlig nyförsäljning. Vinst per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020807BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020807BIT00870/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar