Försäljningen i juli 10,6 miljarder SEK 1) )

Report this content

Försäljningen i juli 10,6 miljarder SEK1) Försäljningen under juli månad Försäljningen uppgick till 10,6 (10,6) miljarder SEK. Under juni 2002 uppgick försäljningen till 8,9 miljarder SEK. Efterfrågan på aktierelaterade produkter har påverkats av osäkerheten och den fortsatta nedgången på världens aktiemarknader. På kort sikt ger detta upphov till svängningar i försäljningen mellan enskilda månader. Under juli återhämtades försäljningen efter en svag utveckling under juni månad och är därmed på samma nivå som för juli 2001. Nyförsäljning fondförsäkring till och med juli Nyförsäljningen inom fondförsäkring minskade med 20 procent till och med juli jämfört med samma period år 2001. Försäljning till och med juli Försäljningen uppgick till 73,5 (86,2) miljarder SEK. Försäljningen redovisas exklusive inbetalda premier till Skandia Liv om 8,1 (8,8) miljarder SEK. I försäljningen ingår fondförsäkring med 53,2 (59,0) miljarder SEK, fondsparandeprodukter med 17,8 (23,3) miljarder SEK och direktförsäljning av fonder med 1,6 (2,9) miljarder SEK. Försäljningen av fondförsäkring i USA uppgick till och med juli till 21,2 (25,7) miljarder SEK och fondsparande till 7,1 (14,8) miljarder SEK. I Storbritannien uppgick försäljningen till 24,7 (25,9) miljarder SEK. I Sverige uppgick SkandiaLinks försäljning till 6,1 (6,8) miljarder SEK. Försäljningen på marknaderna utanför USA, Storbritannien och Sverige uppgick till 12,5 (9,8) miljarder SEK. Jämfört med de genomsnittliga valutakurser som gällde för helåret 2001 har försäljningen till och med juli minskat med cirka 3 procent på grund av valutakursförändringar. 1) Samtliga jämförelsetal avser motsvarande period året innan om inget annat anges. Försäljningen för augusti månad kommer att presenteras den 12 september 2002. Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 Definitioner försäljning Försäljning Försäljningen avser inbetalda premier och insättningar i fonder från Skandias kunder. Nyförsäljning Nyförsäljningen avser engångspremier samt löpande premier från avtal inom fondförsäkring tecknade under 2002 omräknade till helårstal. Nyförsäljning definieras enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier. Försäljning per månad 2002 2001 Januari 10,6 12,6 Februari 9,7 11,7 Mars 10,7 13,6 April 11,9 12,9 Maj 11,1 12,4 Juni 8,9 12,4 Juli 10,6 10,6 Delsumma 73,5 86,2 Augusti 9,6 September 8,3 Oktober 9,5 November 9,4 December 10,8 Totalt 133,8 Jämförelsetalen för 2001 har omräknats med hänsyn till försäljningen av delar av fondverksamheten inom Skandia Asset Management till Den norske Bank. Storbritannien avser verksamheter med säte i Storbritannien och inkluderar därmed även Royal Skandia, filialerna i Finland och Norge samt försäljningen av produkten Critical Illness i Tyskland. Valuta- 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2001 kurser 31 30 31 mar 31 31 30 31 juli juni dec juli juni mar SEK EUR Balansdagskurs 9,32 9,08 9,04 9,33 9,30 9,22 9,15 EUR Genomsnittskurs 9,17 9,14 9,14 9,29 9,11 9,08 9,00 GBP Balansdagskurs 14,85 14,01 14,75 15,32 15,15 15,31 14,82 GBP Genomsnittskurs 14,75 14,73 14,98 15,01 14,76 14,69 14,22 USD Balansdagskurs 9,51 9,19 10,36 10,58 10,63 10,89 10,39 USD Genomsnittskurs 10,09 10,18 10,51 10,43 10,31 10,26 9,74 JPY Balansdagskurs 0,079 0,077 0,078 0,081 0,085 0,087 0,083 JPY Genomsnittskurs 0,079 0,079 0,079 0,086 0,085 0,085 0,083 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020807BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020807BIT00840/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar