Försäljningen i oktober 9,1 miljarder SEK

Report this content

Försäljningen i oktober 9,1 miljarder SEK 1) Försäljningen under oktober månad utanför USA Försäljningen ökade med 15 procent till 6,0 (5,2) miljarder SEK. Under september 2002 uppgick försäljningen till 5,7 miljarder SEK. Jämfört med september ökade försäljningen inom fondförsäkring med 9 procent medan försäljningen av fondsparandeprodukter minskade med 2 procent. Försäljningen inom fondförsäkring utvecklades positivt på många marknader. Pensionsrelaterade produkter har haft en stabiliserande effekt på försäljningen genom årligen återkommande inbetalningar vilket kompenserar för en lägre nivå av engångsbetalda produkter. I Storbritannien ökade försäljningen med 12 procent i lokal valuta jämfört med september och i Sverige med 4 procent. På övriga marknader ökade försäljningen med 7 procent. Den sammanlagda försäljningen under oktober månad Den sammanlagda försäljningen uppgick till 9,1 (9,5) miljarder SEK. Under september 2002 var den sammanlagda försäljningen 8,9 miljarder SEK. Spararnas placeringsbeteende på den amerikanska marknaden har påverkats av den långvariga börsnedgången. Många kunder föredrar i detta marknadsläge produkter med garanterad avkastning eller fast ränta. Skandia har valt att avstå från att konkurrera på dessa delmarknader, beroende på den högre risknivån och lägre lönsamhet. Försäljningen på den amerikanska marknaden minskade inom fondförsäkring i lokal valuta med 1 procent jämfört med september medan fondsparandeprodukter minskade med 12 procent. En ändring av prissättningen inom en produktgren har haft en viss dämpande effekt på försäljningen inom fondförsäkring. Samtidigt får detta, allt annat lika, en positiv effekt på vinstmarginalen. Marknadsandelen inom fondförsäkring har, enligt vår bedömning, ytterligare ökat något under tredje kvartalet. Nyförsäljning fondförsäkring Den sammanlagda nyförsäljningen inom fondförsäkring för perioden januari- oktober 2002 minskade med 16 procent jämfört med samma period år 2001. Försäljning till och med oktober Försäljningen utanför USA ökade till 63,0 (60,9) miljarder SEK. Den sammanlagda försäljningen uppgick till 101,4 (113,6) miljarder SEK. Försäljningen redovisas exklusive inbetalda premier till Skandia Liv om 11,0 (12,0) miljarder SEK. I försäljningen ingår fondförsäkring med 74,4 (78,8) miljarder SEK, fondsparandeprodukter med 23,5 (30,1) miljarder SEK och direktförsäljning av fonder med 2,1 (3,3) miljarder SEK. Försäljningen av fondförsäkring i USA uppgick till och med oktober till 29,3 (34,1) miljarder SEK och fondsparande till 9,1 (18,5) miljarder SEK. Försäljningen i Storbritannien uppgick till 33,9 (34,3) miljarder SEK. I Sverige uppgick SkandiaLinks försäljning till 8,1 (8,9) miljarder SEK. Försäljningen på övriga marknader fortsätter att öka och uppgick till 18,5 (14,1) miljarder SEK. Jämfört med de genomsnittliga valutakurser som gällde för helåret 2001 har försäljningen till och med oktober minskat med cirka 3 procent på grund av valutakursförändringar. Försäljningen för november månad kommer att presenteras den 12 december 2002. Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 Definitioner försäljning Försäljning Försäljningen avser inbetalda premier och insättningar i fonder från Skandias kunder. Nyförsäljning Nyförsäljningen avser engångspremier samt löpande premier från avtal inom fondförsäkring tecknade under 2002 omräknade till helårstal. Nyförsäljning definieras enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier. Försäljning per månad 2002 2001 Januari 10,6 12,6 Februari 9,7 11,7 Mars 10,7 13,6 April 11,9 12,9 Maj 11,1 12,4 Juni 8,9 12,4 Juli 10,6 10,6 Augusti 9,9 9,6 September 8,9 8,3 Oktober 9,1 9,5 Delsumma 101,4 113,6 November 9,4 December 10,8 Totalt 133,8 Jämförelsetalen för 2001 har omräknats med hänsyn till försäljningen av delar av fondverksamheten inom Skandia Asset Management till Den norske Bank. Storbritannien avser verksamheter med säte i Storbritannien och inkluderar därmed även Royal Skandia, filialerna i Finland och Norge samt försäljningen av produkten Critical Illness i Tyskland. Valuta- 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2001 kurser 31 30 30 31 31 30 30 okt sept juni dec okt sept juni SEK EUR Balansdagskurs 9,07 9,16 9,08 9,33 9,58 9,72 9,22 EUR Genomsnittskurs 9,16 9,17 9,14 9,29 9,26 9,22 9,08 GBP Balansdagskurs 14,33 14,58 14,01 15,32 15,47 15,68 15,31 GBP Genomsnittskurs 14,68 14,71 14,73 15,01 14,96 14,91 14,69 USD Balansdagskurs 9,16 9,27 9,19 10,58 10,63 10,67 10,89 USD Genomsnittskurs 9,87 9,94 10,18 10,43 10,40 10,37 10,26 JPY Balansdagskurs 0,075 0,076 0,077 0,081 0,087 0,090 0,087 JPY Genomsnittskurs 0,078 0,079 0,079 0,086 0,086 0,086 0,085 _______________________________ 1 Samtliga jämförelsetal avser motsvarande period året innan om inget annat anges. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00120/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar