Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Report this content

Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, kallas till ordinarie bolagsstämma. Rösträtten vid stämman utövas i sin helhet av fullmäktige. Styrelsen har beslutat att fullmäktiges ledamöter får delta på stämman genom ombud och att ombud på stämman får företräda fler än tre fullmäktigeledamöter. Kunder i Skandias traditionella livbolag har rätt att närvara på stämman.

Datum: Onsdagen den 6 maj 2020, kl. 16.00. Vi rekommenderar att du är på plats senast 15.45.

Plats: Skandiasalen i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86 i Stockholm.

Anmälan:

Kunder i Skandias traditionella livbolag och andra kunder som vill delta vid bolagstämman ska anmäla sig senast tisdagen den 28 april 2020 och erbjuds att delta i mån av plats. Anmälan sker antingen via www.skandia.se/stamma eller på telefon 0771-27 17 00 (vardagar 08:15-16:45). På sajten finns också länk till kallelsen i sin helhet och övrigt stämmomaterial.

Övrig information:

På grund av den pågående smittspridningen av coronaviruset kommer ett antal säkerhetsåtgärder att vidtas. Det kommer inte att bjudas på mat och dryck. Den som är orolig för smittspridning av viruset eller kan ha utsatts för smitta uppmanas att inte delta fysiskt vid stämman. En videoinspelning kommer att publiceras på www.skandia.se/stamma dagen efter stämman.

Ärenden:

 1. val av ordförande och sekreterare vid stämman;
 2. justering av röstlängden;
 3. godkännande av dagordning;
 4. val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll;
 5. fråga om stämman blivit behörigen utlyst;
 6. anförande av styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson;
 7. anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw samt föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 8. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 9. dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen;
 10. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 11. fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas på stämman;
 12. bestämmande av arvoden till styrelse och revisor;
 13. val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande;
 14. val av revisor;
 15. anmälan om val av fullmäktige;
 16. fastställande av ersättning till ledamöter i fullmäktige;
 17. val av fullmäktiges ordförande och två vice ordförande (fullmäktiges presidium) för tid efter stämman;
 18. bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval;
 19. val av ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval;
 20. bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval;
 21. val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval;
 22. beslut om bolagets ägarinstruktion;
 23. beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare;
 24. beslut om instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval; samt
 25. övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

För ytterligare information:

Camilla Ek, presskontakt, 072-538 63 23, Camilla.Ek@skandia.se

Pressrum inklusive foton: https://www.skandia.se/om-oss/press-media/  

Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera