Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Report this content

Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, org. nr 516406–0948, (”Skandia”) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 4 maj 2022 kl. 16.00 i Skandiasalen, Lindhagensgatan 86 i Stockholm. Rösträtten vid stämman utövas i sin helhet av fullmäktige, men delägare och andra kunder med rösträtt i fullmäktigevalet i Skandia inbjuds att delta vid stämman. 

Datum: Onsdagen den 4 maj 2022, kl. 16.00.  

Plats: Skandiasalen i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86 i Stockholm. 

Anmälan: 
Kunder i Skandias traditionella livbolag som vill delta vid bolagsstämman ska anmäla sig senast torsdagen den 28 april 2022 och erbjuds att delta i mån av plats. Anmälan sker antingen via www.skandia.se/stamma eller på telefon 0771-27 17 00 (vardagar 08:15-16:45). På sajten finns också länk till kallelsen i sin helhet och övrigt stämmomaterial. 

Övrig information:  
En videoinspelning kommer att publiceras på www.skandia.se/stamma dagen efter stämman.  

Ärenden: 

 1. val av ordförande och sekreterare vid stämman; 
 2. justering av röstlängden; 
 3. godkännande av dagordning; 
 4. val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll; 
 5. fråga om stämman blivit behörigen utlyst; 
 6. anförande av styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson; 
 7. anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw samt föredragning av års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 
 8. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 
 9. dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen;  
 10. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  
 11. fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas på stämman; 
 12. bestämmande av arvoden till styrelse och revisor; 
 13. val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande; 
 14. val av revisor; 
 15. anmälan om val av fullmäktige; 
 16. fastställande av ersättning till ledamöter i fullmäktige; 
 17. val av fullmäktiges ordförande och två vice ordförande (fullmäktiges presidium) för tid efter stämman; 
 18. bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval; 
 19. val av ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval; 
 20. bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval;  
 21. val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval; 
 22. beslut om bolagets ägarinstruktion;  
 23. beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare; 
 24. beslut om instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval; samt 
 25. övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.  

För ytterligare information:
Elin Mattsson, presskontakt, 0706-605958,
elin.mattsson@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har drygt 800 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra drygt 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Taggar: