Skandia helår 2017: Hög avkastning i aktieportföljen och 22 miljarder till kunderna

Livportföljen avkastade 6,6 procent och aktieportföljen utvecklades särskilt starkt. Försäljningen ökade med 19 procent som ett resultat av bland annat en hög återbäringsränta. Återbäringen till kunderna blev 22 miljarder kronor. 

Under 2017 infriades förväntningarna om en global högkonjunktur. Företagens vinster steg kraftigt efter en lång period av svag vinstutveckling. Den befarade politiska oron under 2017, efter presidentvalet i USA och brexit, uteblev och de finansiella marknaderna utvecklades överlag stabilt.

Totalavkastningen i Skandias traditionella livportfölj uppgick till 6,6 procent under året och största bidragen kom från aktieportföljen samt innehaven i fastigheter och private equity.

– Vi kan se tillbaka på ännu ett år med hög avkastning. Vår aktieportfölj steg med över 15 procent och stod för nästan två tredjedelar av totalavkastningen. Vi gynnades särskilt av våra stora aktieinnehav i tillväxtmarknader som steg nästan 25 procent under året. Vi har också sett en stark utveckling för våra onoterade aktieinnehav. Avkastningen i private equity-portföljen blev drygt 10 procent och bidrog med en procentenhet till totalavkastningen i portföljen, säger Frans Lindelöw, Skandias koncernchef.

Höstens oro på den svenska bostadsmarknaden har inte påverkat avkastningen i Skandias fastighetsportfölj som ökade med nästan 12 procent i värde under året.

– Våra innehav i fastigheter utgör drygt 11 procent av livportföljen. Det är en strategisk tillgång som har utvecklats mycket bra under de gångna åren och har även bidragit med riskspridning. Om oron på den svenska bostadsmarknaden fortsätter under 2018 är vi naturligtvis inte immuna. Vi har dock valt att sprida våra investeringar i fastigheter både geografiskt och mellan kommersiella lokaler och bostäder, vilket minskar portföljens känslighet, säger Frans Lindelöw.

Fokus på finansiella kvalitetsprodukter
Under november månad inledde Skandia ett arbete med att uppnå ett helt och hållet kvalitetsgranskat fondutbud. Det innebär att antalet fonder kommer minska från 800 till cirka 250 stycken. Arbetet med kvalitetsgranskningen slutförs under februari 2018. Syftet är att erbjuda kunderna förutsättningar för god avkastning, enkelhet, kvalitet och prisvärdhet.  

– Vi satsar genomgående på högre kvalitet i fondutbudet för att kunderna enkelt ska kunna välja rätt fonder. Framöver kommer Skandia att erbjuda fonder som vi bedömer ha gynnsamma förutsättningar att avkasta över genomsnittet för jämförbara fonder. För att granska prisvärdheten analyserar vi fondernas avgiftsstruktur samt hur aktiv och bra förvaltningen är, säger Frans Lindelöw. 

Ökad försäljning
En hög återbäringsränta och starka nyckeltal bidrog till att försäljningen ökade med 19 procent jämfört med föregående år. Under året har också hög inflyttning av kapital till företagsförsäkring i kombination med en stark privatförsäljning bidragit positivt. Privatförsäljningen mattades av något under andra halvåret till följd av införandet av premietak för Skandias traditionellt förvaltad kapitalförsäkring och avvecklingen av strukturerade produkter. 

Ny kapitalförvaltningschef och förändringar i koncernledningen
Under det fjärde kvartalet utsågs Lars-Göran Orrevall till ny kapitalförvaltningschef. Han var tidigare vd för Skandia Investment Management. Skandias CIO Johan Clausén, med ansvar för koncern-IT, blev under årets sista kvartal en del av koncernledningen.

Nyckeltal för Skandia, helår 2017 (2016 inom parentes)

 •  Totalavkastningen för traditionell förvaltning uppgick till 6,6 (8,2) procent under 2017. Femårsgenomsnittet uppgick till 8,0 procent.
 •  Under 2017 har kunderna fått 22 (13) miljarder kronor tillfört sitt försäkringskapital* i form av återbäring.
 •  Koncernens förvaltade kapital uppgick till 653 (607) miljarder kronor. Livbolagets totala förvaltade kapital uppgick till 434 (408) miljarder kronor medan svensk fond- och depåförsäkring stod för 162 (153) miljarder kronor.
 •  Koncernens utlåning uppgick till 59,2 (56,7) miljarder kronor.
 •  Solvensgraden uppgick till 173 procent jämfört med 167 procent för 2016 och den kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 111 procent, vilket är samma nivå som vid förra årsskiftet.
 •  Inbetalda premier uppgick till 42 893 (36 511) miljoner kronor för koncernen varav premier för traditionell förvaltning på den svenska marknaden uppgick till 24 271 (19 491) miljoner kronor.
 •  Den viktade nyförsäljningen för sparförsäkring på den svenska marknaden uppgick till 5 145
  (4 322) miljoner kronor, varav försäljning av traditionellt förvaltad försäkring i Sverige 3 418
  (2 819) miljoner kronor och försäljning av fond- och depåförsäkring 1 726 (1 502) miljoner kronor.
    

* Försäkringskapitalet är inte garanterat och kan både öka och minska över tiden.

Förklaringar av facktermer
Solvensgraden är ett mått på ett bolags förmåga att infria de löften det har gett till sina kunder inom traditionell förvaltning och visar värdet på bolagets totala tillgångar jämfört med värdet av det som bolaget har lovat sina kunder i form av framtida garanterade utbetalningar.

Kollektiv konsolideringsgrad är ett mått som visar relationen mellan värdet av tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital inom traditionell förvaltning.

Resultatet för Skandias bankverksamhet har publicerats separat. Du finner det i Skandias pressrum.

För ytterligare information:
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12
pontus.haag@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se.

Om Skandia
Skandia är ett ledande pensionsbolag med en 160-årig historia av produktutveckling och samhällsengagemang. Vårt arbete skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media