Skandiabanken Aktiebolag (publ):s delårsrapport januari – mars 2020

Report this content

Sammanfattning första kvartalet 2020 (Jämförelsesiffrorna avser det fjärde kvartalet 2019):

  • Intäkterna för första kvartalet 2020 uppgick till 246 (237) MSEK.
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2020 uppgick till 62 (26) MSEK.
  • Kreditförlusterna för första kvartalet 2020 uppgick till -10 (-2) MSEK.
  • Bolånevolymen uppgick till 72 089 (70 694) MSEK.
  • Total kapitalrelation uppgick till 21,6 (21,9) procent.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,2 (19,5) procent.
  • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 284 (238) procent.

Johanna Cerwall, Skandiabankens vd, kommenterar kvartalet:

För en dryg månad sedan började coronaviruset att påverka oss, för att sedan med full kraft slå igenom på de finansiella marknaderna och i hela samhällsstrukturen på ett dramatiskt sätt. Det känns väldigt avlägset att vi för bara några veckor sedan levde och verkade precis som vanligt med allt det positiva som detta innebär. Den rådande pandemin är en tragedi för människor som drabbas av sjukdom och dödsfall. På sikt kan vi inte med säkerhet säga hur nuvarande situation kommer att påverka oss som bank. En eventuell lågkonjunktur och fallande börser påverkar hela marknaden. Det vi kan göra nu är att fortsätta fokusera på att möta våra kunders behov. På så sätt kan vi hjälpa till att hantera den här situationen på bästa sätt.

Under det första kvartalet har den ekonomiska utvecklingen och läget på de finansiella marknaderna försämrats mycket snabbt på grund av coronakrisen. Skandiabanken har en robust affärsmodell och en stabil finansiell ställning vilket gör att vi står väl rustade för de ekonomiska konsekvenser utvecklingen kan innebära. Våra marknadsandelar har ökat under kvartalet och vi har en positiv resultatutveckling. Våra kostnader har minskat och vårt fokus på tillväxt under de senaste åren bidrar till högre intäkter.

Krisen har lett till stora rörelser i form av stigande marknadsräntor och fallande börser, vilket har påverkat Skandiabanken och andra finansiella aktörer. Riksbanken, ECB och centralbanker världen över har aviserat stödjande åtgärder för att upprätthålla de finansiella marknadernas funktionalitet. Det är för tidigt att avgöra hur långtgående effekter coronakrisen kommer att få på den ekonomiska utvecklingen, men risken för en kraftigare inbromsning av ekonomin är stor jämfört med tidigare prognoser.

Vi har aktiverat vår krisledning och våra beredskapsteam för att säkerställa att verksamheten kan fortgå under krisen. Kartläggning av kritiska funktioner och personer har gjorts och bedömningen är att Skandiabanken har en god beredskap för att hantera situationen.

Skandiabanken har en viktig roll när de ekonomiska utsikterna försämras i snabb takt. Då osäkerheten om framtiden är stor upplever många hushåll en oro kring sin egen ekonomi. Det känns bra att vi får möjlighet att ge nya och befintliga bolånetagare ett tillfälligt undantag från amorteringskrav med hänvisning till spridningen av coronaviruset och dess effekter på svensk ekonomi. Undantaget medför att bolånetagarna får ökat handlingsutrymme i denna osäkra tid.

Finansmarknaden går in i ett nytt decennium med klimat och hållbarhet tydligt på agendan. Vi fortsätter att stärka processen för att integrera hållbarhet i hela verksamheten. Under första kvartalet har Skandia vidareutvecklat ett gemensamt hållbarhetsramverk inom koncernen. Inom ramen för arbetet tar vi fram långsiktiga mål kopplat till hållbarhet och vi kommer att fortsätta arbeta med att integrera hållbarhet i vår verksamhet för att möta de förändringar som sker på marknaden och de krav som olika intressenter ställer på oss. Finansiellt är vi nöjda med det första kvartalet som summeras med stabil tillväxt i våra bolånevolymer, ökade intäkter samt lägre kostnader. Vi har i över ett år successivt ökat våra marknadsandelar på bolån. Genom god kostnadskontroll och fokuserat arbete har kostnaderna sänkts även under första kvartalet. Vi ser goda förutsättningar för en fortsatt positiv resultatutveckling.

Rapporteringsdatum 2020:

17 juli, andra kvartalet

20 oktober, tredje kvartalet

Delårsrapporten för jan-mars 2020 bifogas

All finansiell information om Skandias bank finns tillgänglig här.

För ytterligare information:

Christofer Zetterquist, CFO, 08-788 20 15, Christofer.Zetterquist@skandia.se

Camilla Ek, presskontakt, 072-538 63 23, Camilla.Ek@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns här.

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar