Skandiabanken Aktiebolag (publ):s delårsrapport januari-mars 2019

Report this content

Sammanfattning första kvartalet 2019 (jämförelsesiffrorna avser det fjärde kvartalet 2018):

  • Intäkterna för första kvartalet 2019 uppgick till 225 (231) MSEK.
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2019 uppgick till 22 (-13) MSEK.
  • Kreditförlusterna för första kvartalet 2019 uppgick till 0 (0) MSEK.
  • Bolånevolymen uppgick till 62 822 (59 890) MSEK.
  • Total kapitalrelation uppgick till 22,8 (24,0) procent.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,3 (19,2) procent.
  • Likviditetstäckningskvoten uppgick till 165 (188) procent.

Johanna Cerwall, Skandiabankens vd, kommenterar kvartalet:

Vi summerar ett starkt kvartal med en god volymtillväxt i såväl sparande- som bolånevolymer. Skandiabanken har tagit betydande marknadsandelar avseende bolån samtidigt som våra kunders sparande har ökat till följd av det gynnsamma börsklimatet.

Skandiabanken strävar efter att fortsätta att vara ett mycket attraktivt alternativ på bolånemarknaden. Med den tjänstepensionsrabatt som vi införde i prismodellen under föregående år ger vi ett konkret mervärde till Skandias tjänstepensionskunder. Vi kan med stor glädje konstatera att affärsvolymerna kontinuerligt ökar sedan lanseringen av den nya prismodellen. Under det första kvartalet ökade vår bolånestock med 3 miljarder kronor.

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra och utveckla erbjudandet för våra kunder. Det är därför mycket glädjande att vi i kvartalsskiftet lanserat det nya kreditberedningssystemet för bolån. Vi har sett fram emot att kunna erbjuda en enklare och snabbare ansökningsprocess. Handläggningstiderna kommer att förkortas avsevärt samtidigt som kunden enkelt kan följa sin ansökan under processens gång, såväl online som via notifieringar. För Skandiabanken är detta en milstolpe i vår pågående digitalisering och vi är övertygade om att våra kunder kommer att uppleva en markant förbättring.

Optimismen på bostadsmarknaden har ökat och många analytiker prognosticerar fortsatt stabila priser. Det är dock svårt att bilda sig en uppfattning om utvecklingen eftersom det är många faktorer som påverkar. Det som talar för stabila priser är bostadsbristen i storstäderna och fortsatt låga räntor. De riskområden som tidigare lyfts fram finns dock fortfarande kvar, vilket är färre antal bostadsaffärer och ett fortsatt högt utbud.

Skandiabanken var en av få aktörer som valde att inte höja bolåneräntan i samband med Riksbankens repohöjning i december. Vid efterföljande penningpolitiska besked i februari beslöt Riksbanken att lämna reporäntan oförändrad. Sannolikheten för en höjning av reporäntan under 2019 har minskat och prognoser för räntehöjningar har istället skjutits fram. Många bedömer därmed att räntorna kommer att vara fortsatt låga under det närmsta året.

Året har också inletts med en förnyad optimism och en återhämtning på världens börser. Våra kunders samlade sparande i fonder och aktier har ökat med drygt 10 procent sedan årsskiftet. Det samlade budskapet från de finansiella marknaderna är dock att osäkerheten finns kvar. Konjunkturavmattningen håller i sig, de penningpolitiska stimulanserna fortsätter att minska och den politiska osäkerheten består. Mot den bakgrunden bör riskspridning fortsatt stå i fokus även under 2019. Banken strävar därför efter en bra mix i tillväxt mellan inlåning, fond- och aktiesparande.

Under föregående år skapade vi förutsättningar för god tillväxt och förbättrad lönsamhet. De investeringar vi gjorde har medfört att vi nu är bättre positionerade för att möta kundernas förväntningar. Skandiabankens tillväxt sker med god kreditkvalitet, kreditförlusterna är fortsatt låga och kapitaliseringen är stark. Vi ser därför goda möjligheter till att fortsätta växa.

Rapporteringsdatum under 2019:

18 juli, andra kvartalet

18 oktober, tredje kvartalet

Delårsrapporten för jan-mars 2019 bifogas

All finansiell information om Skandias bank finns tillgänglig på https://www.skandia.se/om-oss/om-skandia/finansiell-information/finansiell-info/

För ytterligare information:

Christofer Zetterquist, CFO, 08-788 20 15, Christofer.Zetterquist@skandia.se

Camilla Ek, presskontakt, 072-538 63 23, Camilla.Ek@skandia.se

Pressrum inklusive foton: https://www.skandia.se/om-oss/press-media/

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar 650 miljarder åt våra närmare 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar