• news.cision.com/
 • Skandia/
 • Skandias tredje kvartal 2021: Starkt kvartal med sänkt tjänstepensionsavgift till en kvarts miljon kunder

Skandias tredje kvartal 2021: Starkt kvartal med sänkt tjänstepensionsavgift till en kvarts miljon kunder

Report this content

Nyckeltal januari – september 2021 (motsvarande period 2020 inom parentes):

Koncern/Livbolag

 • Premier i koncernen uppgick till 30,7 (27,3) miljarder kronor.
 • Tillgångar under förvaltning för koncernen uppgick till 800 miljarder kronor, jämfört med 714 miljarder kronor vid årsskiftet.
 • Totalt förvaltat kapital i livbolaget uppgick till 584 miljarder kronor, jämfört med 519 miljarder kronor vid årsskiftet.
 • Solvensgraden i livbolaget uppgick till 195 procent, jämfört med 171 procent vid årsskiftet.

Traditionell förvaltning

 • Totalt förvaltat kapital i den traditionella livportföljen uppgick till 574 miljarder kronor, jämfört med 509 miljarder kronor vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen uppgick till 13,0 (0,7) procent under årets tre första kvartal. Femårsgenomsnittet uppgick till 7,8 procent.
 • Kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 111 procent, jämfört med 110 procent vid årsskiftet.

Fondsparande

 • Tillgångar under förvaltning i fond- och depåförsäkring uppgick till 191 miljarder kronor, jämfört med 173 miljarder kronor vid årsskiftet.

Hälsa och trygghet

 • Premier uppgick till 2,6 (2,5) miljarder kronor.

Bank

 • Bolånevolymen uppgick till 82,7 miljarder kronor, jämfört med 75,8 miljarder kronor vid årsskiftet.

Frans Lindelöw, koncernchef och vd, kommenterar kvartalet:
Ytterligare ett starkt kvartal är till ända. Skandias traditionella livportfölj hade en totalavkastning på 13 procent, mycket tack vare att tillgångar i onoterade bolag presterat bra med en uppgång på 70 procent sedan årsskiftet. Specifikt kan nämnas att Venture Capital sedan årsskiftet har haft en värdeökning på över 100 procent. Skandia har under flera årtionden kontinuerligt investerat i onoterade bolag och har idag en bred och mogen portfölj. Under den senaste tidens gynnsamma marknadsklimat har den genererat mycket god avkastning. Som exempel kan Skandias investering i Klarna lyftas fram, vilken gett en absolut värdestegring på cirka 4 miljarder kronor under 2021. 

Sammantaget har vår goda förvaltning gjort att vi har kunnat göra fyra tillfälliga höjningar av livportföljens återbäringsränta under året. Totalt under årets nio första månader har vi fördelat cirka 12,5 procent i återbäringsränta till våra kunders försäkringskapital, vilket är mycket högt i ett historiskt perspektiv.  

Vi är det ledande pensionsbolaget och i det ligger att leverera en god avkastning på ett sätt som bygger ett starkt samhälle i samklang med människor och miljö. Under kvartalet har vi som första svenska aktör anslutit oss till det danska offentlig-privata initiativet Climate Investment Coalition, där vi åtagit oss att investera minst 40 miljarder fram till 2030 i verksamheter som driver på klimatomställningen. Därutöver har vi även investerat 1,5 miljarder kronor i en ny kreditfond som finansierar koldioxidneutrala bolag, bolag med en cirkulär affärsmodell och bolag som behöver ställa om sin verksamhet i hållbar riktning och minska sin energianvändning. Bägge dessa satsningar ligger i linje med Skandias ambitiösa klimatfärdplan som vi arbetar efter. 

Skandia är ett ömsesidigt ägt bolag och vårt mål är att maximera värdet för våra ägare, alltså livbolagets kunder. Därför är det glädjande att vi har kunnat genomföra en 40-procentig sänkning av avgiften på tjänstepensionsförsäkringar med traditionell förvaltning. Den totala avgiftssänkningen som berör cirka 250 000 kunder, uppgår till 237 miljoner kronor årligen och avser inbetalningar som gjorts fram till juni 2009.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram att vi med vår bank har vuxit mer än bolånemarknaden tolv månader i rad samtidigt som vi fick en tredjeplacering när Svenskt Kvalitetsindex mäter bankkundernas kundnöjdhet. Det är ett gott betyg som visar att vi har en viktig plats på bolånemarknaden. 

Jag vill tacka såväl Skandias medarbetare, som arbetat hårt under en lång tid av hemarbetesom Skandias alla kunder som givit oss ett så stort förtroende

Delårsöversikt för januari-september 2021 bifogas.
All finansiell information om Skandia finns tillgänglig här.

Resultatet för Skandiabanken har publicerats separat. Du finner det i Skandias pressrum.

För ytterligare information:
Elin Mattsson, presskontakt, 0706-605958,
elin.mattsson@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 800 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra drygt 1,7 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Taggar: