Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2006

• Resultatet efter skatt uppgick till 350,5 mkr (454,5)

• Realisationsvinster vid avyttringar av aktier i portföljbolag uppgick till 187,6 mkr (376,4)

• Resultat per aktie uppgick till 5,29 kr (7,52)

• Kassaflödet under perioden uppgick till 118,9 mkr (23,4)

• Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 kr (0,20) per aktie i ut-delning för verksamhetsåret 2006 samt en extra utdelning om 0,20 kr (0) per aktie.
Telefonkonferens idag kl 14:00
En telefonkonferens på svenska kommer att hållas idag kl.14.00 med VD Patrik Tigerschiöld och ekonomichef Jonas Alfredson. Berättigade att delta är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden.
Ring in i god tid före konferensen på telefonnummer 08-672 81 50. Ange lösenordet ”Skanditek”För mer information, kontakta:

Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör,
telefon 08-614 00 20

Jonas Alfredson, ekonomichef,
telefon 08-614 00 29, mobil 0733-904 912

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Dokument & länkar