Delårsrapport jan-mars 2018 Skånska Energi AB (publ)

Året startade med ett betydligt starkare första kvartal än 2017.

Årets första kvartal blev betydligt starkare än 2017. Detta berodde till stor del på ett kraftigt förbättrat resultat för affärsområde Produktion som en följd av höga elpriser samt normala vattenflöden. Dessutom bidrog affärsområde Elnät med ett fortsatt bra resultat som en följd av kallt väder och flera nyanslutningar. Affärsområde Elhandel utvecklades bra volymmässigt även om marginalerna var något pressade av aktiviteter som syftar till fortsatt tillväxt. Affärsområde Energilösningar låg resultatmässigt i nivå med föregående år.

”Vi fick en mycket bra start på året där främst affärsområde Produktion och Elnät bidrog till det förbättrade resultatet. Vi fortsätter att arbeta för ökad tillväxt och lönsamhet”, säger Marianne Sernevi, VD för Skånska Energi. 

Sammanfattning av första kvartalet 2018

 -  Omsättningen uppgick till 106,7 Mkr (86,6)
-  Rörelseresultatet uppgick till 17,8 Mkr (12,7).
-  Resultatet efter finansiella poster uppgick till 17,4 Mkr (12,2).
-  Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,5 Mkr (9,5) och resultat per aktie 1,63 kr (1,15).
-  Normala vattenflöden och högre ersättningsnivåer för elproduktionen.
-  Högre volymer i elnätet som en följd av kallare väder.

Inga väsentliga händelser efter balansdagen

Koncernens nyckeltal 2018 2017 2017
Kv 1 Kv 1 Förändr. Helår
Omsättning, Mkr 106,7 86,6 23,3% 313,2
Rörelseresultat, Mkr 17,8 12,7 39,4% 34,9
Rörelsemarginal, % 16,6 14,7 1,9 11,1
Resultat efter finansiella poster, Mkr 17,4 12,2 42,1% 33,5
Resultat efter skatt, Mkr 13,5 9,5 42,1% 25,9
Resultat efter skatt per aktie, Kr 1,63 1,15 42,0% 3,13
Räntabilitet på eget kapital1, % 13,9 neg - 12,7
Räntabilitet på totalt kapital1, % 10,3 neg - 9,9
Eget kapital per aktie, Kr 26,81 25,19 6,5% 25,17
Soliditet, % 53,2 58,3 -5,1 55,9
1 Rullande tolv månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD

Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se         

Fredrik Lundgren, CFO
Tel: 046-507 44

E-post: fredrik.lundgren@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
25 maj 2018 kl. 08.00 CET.

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida,
www.skanska-energi.se/Finansiella-rapporter

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.  

Taggar:

Om oss

Kort om Skånska Energi ABSkånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor. Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar. Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.