Kallelse till extra bolagsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Report this content

Enligt begäran från Kraftringen Energi AB (publ), som efter sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi AB (publ) (”Bolaget”), org nr 556013-6391, äger och kontrollerar 62,6 procent av aktierna och 64,5 procent av rösterna enligt pressmeddelande den 5 november 2018, kallas aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma torsdagen den 29 november 2018 kl. 14.00 på Skattebergavägen 7 i Södra Sandby. Registrering kan ske från kl. 13.30.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

  • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 23 november 2018,
  • dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 26 november 2018 kl. 16.00 under adress Skånska Energi AB, Box 83, 247 22 Södra Sandby, per telefon 046-507 17 vardagar kl. 08.00-16.00 eller e-post: karin.liljegren@skanska-energi.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats: www.skanska-energi.se.

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 23 november 2018 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Förslag till dagordning

1.  Stämmans öppnande
2.  Val av ordförande vid stämman
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd
4.  Godkännande av dagordning
5.  Val av en eller två justeringsmän
6.  Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7.  Fastställande av antalet styrelseledamöter (se nedan)
8.  Fastställande av arvoden åt styrelsen (se nedan)
9.  Val av styrelseledamöter (se nedan)
10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag (punkt 7-9)

Bolaget har informerats om att Kraftringen Energi AB (publ), som per dagen för denna kallelse äger och kontrollera minst 62,6 procent av aktierna och 64,5 procent av rösterna, på stämman kommer att lämna förslag till antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden åt styrelsen samt val av styrelseledamöter.

Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena i Bolaget är inte valberedningen involverade i beredningen.

Övrigt

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 1 586 183 A-aktier och 6 690 937 B-aktier, motsvarande sammanlagt 22 552 767 röster.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Södra Sandby i november 2018

Skånska Energi AB (publ)

STYRELSEN

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnadesgenom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl 08.00 CET.

Taggar:

Dokument & länkar